Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Kdo dřív v cíli
Soutěž má naučit rychlé práci s busolou s určováním azimutů. Vedoucí předem připraví pochodové trasy s určením azimutů a stanoví kontrolní body. Každý jednotlivec dostane obálku, kde je určeno jeho výchozí stanoviště, velikosti azimutů, kontrolní body, popřípadě i vzdálenosti v krocích, metrech a konečný cíl. Podle těchto údajů jednotlivci nebo družstva postupují co nejrychleji k cíli, který zatím neznají, dovede je tam právě azimut. Cílem může být osamělý strom, dům, most, lom apod. Pro začátek volíme vzdálenosti kratší několik set metrů. Jednotlivé body, kde se mění směr, jsou tzv. soutěžní stanoviště, která můžeme označit nějakým předmětem, např. plechovkou apod. Soutěžící mají za úkol stanoviště nalézt. Vítězem se stává ten, kdo se dostane do cíle jako první.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: 120 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: busoly, kontrolní body, obálky s mapou
 
Indicie
Zvolíme v terénu vhodné místo a zakopeme poklad. Toto místo následovně popíšeme pomocí indicií (např. 'Je 2 metry od lípy.', 'Je vidět od pumpy',atd.--vhodné je mít alespoň 6 indicií) a tyto indicie rozmístíme do terénu. Děti hledají nejdříve indicie a poté podle nich poklad. Nadstavba 1: Zakopeme více pokladů a indicie patřící k jednomu pokladu označíme jednou barvou, případně značkou. Nadstavba 2: Indicie neumísťujeme do terénu, ale družstva je získávají za plnění určitých úkolů (pak je potřeba dostatek lidí, u kterých ty úkoly budou plnit).
 • Druh: orientační
 • Místo: vhodné
 • Délka: 15--90 min
 • Hráči: alespoň 3 družstva
 • Pomůcky: indicie, podklad(y)
 
Hon na lišku II.
Jeden hráč představuje lišku a jde před skupinou asi s 15-ti minutovým náskokem a značí cestu malými papírky s čísly. Úkolem družstva je objevit všechny papírky, a tak vystopovat, dohonit a chytit lišku. Papírky družstvo sbírá.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: 50 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: papírky s čísly
 
Hledejte tábořiště
Hra se nejlépe hraje v zalesněném terénu, kde je mnoho roklin, kopců, návrší apod. Hráčům se zavážou oči a vedoucí hry je odvede asi 500 m od tábořiště. Cestou mění několikrát směr, aby hráčům ztížil orientaci. Potom si hráči sejmou šátky. Mají za úkol se co nejrychleji vrátit do tábora. Vítězí hráč s nejkratším časem.
 • Druh: orientační
 • Místo: členitý terén
 • Délka: 45 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: šátky
 
Hledejte body
Na lístku papíru napíše organizátor hry asi 20 důležitých orientačních bodů tak, aby se daly v mapě najít a poznat v krajině. Lze použít i instruktivních náčrtků nebo plánků. Na povel mají hráči vyhledat tyto body na mapě (např. nakreslit příslušné značky). Vítězí ten, komu se to dříve podaří. Hru můžeme obměnit tím, že děti musí k nejbližším třem čtyřem orientačním bodům zajít a přesně je popsat i s detaily. (Např. most dřevěný, železný, kolik pilířů atd.).
 • Druh: orientační
 • Místo: v terénu
 • Délka: 5--60 min
 • Hráči: skupiny či jednotlivci
 • Pomůcky: mapa, papíry, tužky
 
Hledání pokladu
Na určeném místě je uložen poklad. Hráče sem dovedou ukryté zprávy, z nichž každá obsahuje popis cesty k další zprávě. Hráči se rozdělí do stejně početných skupin. Vedoucí skupin dostanou při zahájení hry první zprávu. Přitom každá skupina může mít vlastní cestu. Podmínkou je, aby trasy byly stejně dlouhé a stejně obtížné. Vítězem se stává skupina, která se nejdříve dostane k pokladu. Zprávy se mohou pro ztížení i různě šifrovat atd.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: 90 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: papír, tužka a poklad
 
Hledání lístečků
Z každé družiny je vybrán jeden zástupce, který schová přidělený počet lístečků a nakreslí plánek, ve kterém jsou označeny skrýše. Všechny plánky se pak vyvěsí a družstvo, které přinese co nejvíce lístečků, vyhrává. Při hledání samozřejmě již kresliči plánků nehrají.
 • Druh: orientační
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 20 min.
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: tužka a papír
 
Hledání kamarádů
Děti se rozdělí na několik skupin tak, aby v každé byl pouze jeden zástupce ze všech družin. Tyto skupinky jsou pak odvedeny do asi 200 metrové vzdálenosti od tábora. Na signál píšťalky, se snaží družiny dát dohromady, aniž by někdo promluvil. Která družina je v táboře první, vyhrává. Kdo je v průběhu hry z tábora vidět, vypadává.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Fantom
Tato hra se na rozdíl ode všech ostatních hraje ve městě. Vychází ze známé deskové hry. Účelem je chytit fantóma, který běhá po městě a každých x minut hlásí vysílačkou svoji polohu ($ imes$ = 3 až 6). Hráči jsou rozděleni do samostatně operujících týmů, každý tým má vysílačku a obkreslenou mapu města. Fantom v mezičase nesmí (resp. neměl by) odposlouchávat, jak se týmy domlouvají.
 • Druh: orientační
 • Místo: město
 • Délka: 20--40 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: vysílačky, mapa města
 
Boj o svačinu
Rozdělíme hráče do několika družin, na táboře využijeme oddílů. Poté si každá skupinka vybere jednoho hráče --- navigátora. Navigátoři se spolu s vedoucím odeberou na neznámé místo, vzdálené cca 1--2 km, a zde ukryjí svačinu pro zbytek skupiny. Poté se vrátí do tábora, navigátor obdrží papír a tužku a jeho úkolem je namalovat své družince mapu či trasu ke svačine. Nesmí mluvit, ani použít žádné nápisy či číslice. Jakmile navigátoři domalují, vyráží zbytek družiny na cestu, nalézt si svačinu podle plánku svého kamaráda. Vítězí ta skupinka, která se se svačinou (nebo už bez svačiny) vrátí jako první.
 • Druh: orientační
 • Místo: členitý terén
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: papíry, tužky, svačiny
 
Azimuty
Všichni hráči obdrží busoly a vysvětlí se jim jejich použití. Od startu na další stanoviště je udán azimut (může být uvedena i vzdálenost). Úkolem hráče je stanoviště najít a pokračovat podle údajů na něm uvedených. Měří se přesnost dojití k cíli a dosažený čas. Vzdálenost mezi stanovišti je vhodná v rozmezí 100--300 metrů, trať může tvořit ovál či jakési kolečko s cílem blízko startu. Po 1--2 hodinách je vhodné hledat ztracené hráče.
 • Druh: orientační
 • Místo: členitý terén
 • Délka: vhodné do 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: busoly, čtvrtky a azimuty
 
Žebřík rallye
Ke hře je potřeba žebřík dost dlouhý na to, aby se do něj mohla navléci celá družina. Hráči se postaví do zástupu, položí si žebřík na ramena a mohou běžet. Už samotná dostatečně klikatá trasa v nízkém hustém lese dá hráčům zabrat. Můžete jim to ale ještě ztížit různými překážkami. Například snížený strop -- nikdo nesmí vyčnívat více než 1,2 metru nad zemí. Když je člověk navlečený v žebříku s dalšími šesti lidmi dělají se mimořádně těžko žabáci, dále povinná zpátečka, zkouška stability -- všichni skáčou na jedné noze, či noční etapa -- všichni kromě posledního mají zavázané oči. Motory automobilu musí být neustále v chodu -- vždy aspoň dva členové družiny musí vrčet.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: hustý les
 • Délka: 30 min
 • Hráči: družstva
 • Pomůcky: žebřík
 
Z~hory na horu
Ke hře jsou třeba dva kopce, tak aby bylo vidět z jednoho na druhý. Vylezeme s hráči na jeden kopec, povíme jim, že na druhém kopci je zpráva, která se má donést sem. Po pětiminutové bojové poradě přejdeme na druhý kopec, na prvním zůstává člověk s časomírou (stopky, hodinky). Družstva cestou mohou zanechávat lidi. Na druhém kopci dostanou zbytku družstev zprávu a mohou vyběhnout. Vítězí to družstvo které donese zprávu jako první. To se zjistí až potom, co se všichni sejdou na prvním kopci.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kopcovitý terén
 • Délka: 120 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: zpráva
 
Zmatkovací
Soutěžícím se rozdají lístečky s úkoly, které musí plnit. Např.: Vyzuj co nejvíce hráčů!--nikdo se nesmí zouvat!--vynes co nejvíce židlí!--polib co nejvíce partnerů!--nikdo nesmí vynášet židle! - nikdo se nesmí líbat! atd. Na znamení se všichni dají do toho úkolu, který dostali a snaží se ho co nejlépe plnit.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: lístečky s úkoly
 
Zlatá horečka II.
Na daný povel se všichni rozběhnou k vyznačenému úseku potoka, vyrobí si kolíky, zaberou klajmy a pomocí ešusů se snaží vyrýžovat co nejvíce zlata--kamínků v alobalu.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: louka
 • Délka: 90 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: ešusy, imitace nuggetů
 
Zkouška výdrže
Všichni hráči se opřou zády o zeď a to tak, aby měli kolena v pravém úhlu. Měří se čas, kdo vydrží déle. Pět minut je dobrý výkon.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
JEZDECKÉ VÍKENDY, …
Zaměření: Koňský
Začátek: 31. 03. 2021
Pořadatel: CK Sindibád
2770 KčDetail
 
 
Podzimní prázdniny…
Zaměření: Koňský
Začátek: 28. 10. 2021
Pořadatel: Šťastný statek
2500 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují