Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Pantomima ve štafetě
Vedoucí připraví dvě série lístků; každý hráč družstva dostane lístek. Na každý lístek napíše buď prostou událost (např. člověk spadne do vody, plave a vystoupí na břeh) nebo zaměstnání, (např. kominík, listonoš, řidič, ošetřovatelka, lékař) nebo určité vlastnosti (např. rychlost, lenost, vytrvalost, kázeň). Družstva se postaví do protilehlých koutů místnosti. Vedoucí družstva odevzdá lístek prvnímu hráči každého družstva, který předstoupí a mimicky se snaží před svým družstvem znázornit to, co je uvedeno na jeho lístku. Jakmile některý hráč pochopí, co předvádějící mimicky vyjadřuje, oznámí to šeptem vedoucímu hry. Uhodl-li, obdrží svůj lístek a jde zahrát svůj mimický výstup. Vítězí družstvo, které jako první splní úkoly uvedené v sérii lístků.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: lístky
 
Pantomima II.
Tato hra má nekonečné množství obměn. Zaujímáme při ni určité pozice nebo hrajeme pantomimický výstup. Pozicím někdy říkáme 'sochy' jsou to prosté myšlenky nebo výrazy nebo postoje, které provádí současně několik osob. Zaujmou určitou pozici a setrvají v ní tak dlouho, dokud porota nerozhodne, kdo nejlépe vyjádřil danou ideu. Zvlášť vhodné jsou tyto náměty: Zahlédla jsem myš. Zahlédl jsem ducha. Romeo a Julie. Radost, zármutek, strach, bolest. Při pantomimě vyjadřujeme stejné myšlenky, jenže místo jediným postojem je vyjadřujeme pohybem. S úspěchem jsme použili těchto námětů: Hudebník hraje svou vlastní skladbu. Noe se divá, jak do archy nastupují zvířata. Setkání s přízrakem. Jím pomeranč. Jím hrozen vina. Jím meloun. Přišívám knoflík. Beru si klobouk a chystán se na procházku. Zouvám si boty. Strávník zastavuje vůz, který vjel do nesprávné ulice. U holiče. Vytahuji psovi z tlapky trn. Osvobozuji kočku z pasti na krysy. Profesor hypnózy. Robinson Crusoe. Šlápnu na připínáček. Dlouhý pochod v nových borech. Objevím mrtvého. Žena, která ztratila peněženku. Operace v nemocnici. Chytil jsem velkou rybu.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min na jednotlivce
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Pantomima dvojic
Hra je postavena na umění předání informace pohybem i na schopnosti zrekonstruovat z kusých informací co nejvýstižnější příběh. Prvnímu zástupci z dvojice hráčů je předložena určitá historka a jeho úkolem je předvést ji svému partnerovi pantomimicky natolik přesně, aby ji dokázal co nejlépe popsat. Společnost se obyčejně baví jednak způsobem předvádění, jednak i tím, jaké skutečnosti se druhému při ukázce vybavily a jak celou historku interpretoval. Doporučujeme vybírat historky těžko proveditelné a předveditelné a samy o sobě humorné (např. lyžování na Sahaře, pastevec sobů, cesta vlakem do Tater apod.) Jedno téma lze dát více dvojicím, poslat je do vedlejší místnosti a potom porovnávat více způsobů, jak lze jeden a tentýž příběh předvést.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 60 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Pantomima
Skupiny si navzájem připraví různé úkoly--vždy celá skupina pro jednotlivce druhé skupiny. Ten na vyzvání vystoupí a dostane úkol napsaný na lístku: ,,Předvedou (co má předvést, určí druhá skupina).' Družstvo, jehož člen pantomimu předvádí, se snaží určit, o co jde. Mohou se i ptát, ale hráč nesmí slovně odpovídat, může jen přikývnout. Časový limit je 3 minuty. Jestliže družstvo uhádne, úlohy se vymění. Pokud neuhádne, dostává další jeho člen nový úkol a družstvo hádá dál. Vyhrává skupina, která uhodla vícekrát správně.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 45 min
 • Hráči: velké skupiny (5 a více lidí)
 • Pomůcky:
 
O nejlepší výstup
Vedoucí hry určí každému družstvu úkol zahrát mimicky nějaký výstup (např. parodii na c.k. rakousko-uherskou či hitlerovskou armádu, filmové aktuality, odjezd vlaku a loučení, zahájení olympijských her). Které družstvo se podle názoru vedoucího hry zhostí úkolu nejlépe, vyhrává.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Nesrozumitelný jazyk
Jedno družstvo představuje koloniální vojáky, druhé domorodce. Protože si vzájemně nerozumí, mohou se dorozumívat pouze posunky. Vojáci žádají vodu a dovolení ubytovat se--domorodci odmítají a snaží se je přesvědčit, aby odešli. Vítězí družstvo, které se lépe zhostí svého úkolu.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Němohra
Vybereme si tři hádače. Hádači vyjdou z místnosti. Vedoucí si domluví s hráči, jaké zaměstnání budou napodobovat. Zhruba si také vyjasní, které pohyby jsou pro to zaměstnání nejtypičtější, jak je třeba ho napodobit. Zavoláme prvního hádače. Vybere si jednoho hráče, který mu mimicky (beze slov) předvede domluvené. Pak zavoláme druhého hádače, kterému první hádač předvede zaměstnání, rovněž beze slov. Nakonec to třetímu hádači předvede ten druhý. Třetí hádač musí říct, o jaké zaměstnání šlo. Uhodne-li, zvítězili hádači a musí se vybrat noví. Když neuhodne, hádači zůstávají stejní a hra pokračuje napodobením jiného zaměstnání.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a tři
 • Pomůcky:
 
Němá štafeta
První z každé štafety doběhnou k metě, kde dostanou od vedoucího hry úkol. Okamžitě běží zpět a beze slov, pouze mimikou se snaží úkol sdělit ostatním. Vyhrává to družstvo, které splní úkol dříve.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Nádražák
Lidé používají při vyjádření myšlenky rukou, mimiky obličeje, těla, očí, nesmí však mluvit. Hra je ukázkou toho, jak dochází v životě ke komolení informace. Přechází-li zpráva od jednoho k druhému ústně, dojde zákonitě k jejímu překroucení či obohacení, protože každý člověk má jiné vyjadřovací schopnosti, jinou fantazii i jinou schopnost si pamatovat. A stejně tomu tak je při předávání informace pantomimou. Vymyslíme si jednoduchý příběh bohatý na děj a ten předvádíme. Nejprve však vybereme pět dobrovolníků, které odešleme stranou, aby neslyšeli, co se bude předvádět. Například: Nádražák na malé železniční staničce sedí ve vytopené místnosti, drží na klíně knihu a vyplňuje jakýsi dotazník. Občas se podívá na hodinky. Dostane žízeň, tak jde do nedalekého chlívku, podojí kozu a pije mléko. Podle času by měl jet vlak, jde tedy stáhnou závory, salutuje strojvůdci a počítá vagóny. Pak závory vytáhne a jde zapsat vlak. Tuto krátkou scénku předvedeme prvnímu, ten pak druhému, druhý třetímu atd. Poslední má za úkol říci, co z toho vyrozuměl. Obvykle je úžasné, co se z toho vyvine. Pak postupně hovoří čtvrtý, třetí, druhý hráč....
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 60 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Na herce
Vedoucí hry je ředitelem divadla a posuzuje výkony herců, kteří se u něho ucházejí o přijetí. Dává jim úkoly, aby mimicky znázornili nějakou vlastnost nebo stav mysli (veselost, podlost, šibalství, smutek, zlost, lehkomyslnost, odvahu, nenávist), osobu (voják, dopravní strážník, zdravotní sestra, požárník, činnost (nabíjení zbraně, střelba, boj zblízka, velení vojákům, obvazování zraněného apod.). Nakonec rozhodne, kdo nejlépe vystihl danou roli, nebo jen prostě určí, koho přijímá.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 2 min na jednotlivce
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Na filmy
Aby se hra později nezdržovala, je vhodné, aby si každá skupinka připravila do zásoby několik názvů filmů. Začátečníkům doporučujeme, aby volili filmy hodně známé, v jejichž názvech nejsou cizí slova nebo vlastní jména. Když jsou obě skupiny připravené, vyšle jedna z nich svého zástupce k soupeřům, kteří mu pošeptají nebo napíší název některého z vybraných filmů. Hráč má minutu na rozmyšlenou. Pak se musí mlčky, bez jediného slova, pokusit název filmu jakýmkoliv způsobem předvést svým spoluhráčům, kteří nesmějí jen pasívně přihlížet--naopak, snaží se mu pomáhat tím, že ho zahrnují otázkami. (Je to český film, z kolika slov se skládá jeho název, předvádíš první slovo, je to podstatné jméno, má něco společného s létáním, je to pták? atd.) Předvádějící musí na všechny otázky rychle reagovat a může si pomáhat nejrůznějšími způsoby. Skládá-li se název filmu z více slov, nejlépe začít u toho, které je pro název nejtypičtější. Závodí se tak, že předvádějící z obou skupin se střídají a časy se zapisují. Měří se od chvíle, kdy uplynula minuta na rozmyšlenou, až do okamžiku, kdy některý ze spoluhráčů předvádějícího vysloví název hádaného filmu. Vyhrává skupina s nejkratším časem.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 60 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Mluva těla
a nakreslen způsob, jakým se má předvést ostatním. Soutěží se o nejnázornější pantomimické předvedení a o co největší počet uhodnutých emocí.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 45 min
 • Hráči: ostanou k
 • Pomůcky: kartičky, tužka
 
Kultura
Každý národ má své tradice a kulturu. Jednotlivé skupiny si vylosují národ, který budou představovat. Jejich úkolem po 10 minutové přípravě předvést takové vystoupení, aby ostatní uhádli, o jaký národ se jedná.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 minut na skupinu
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Komedie narychlo
Každé družstvo dostane lístek, na němž je napsáno několik slov (např. velitel, vojáci, poplach), úkolem je podat dramatický výkon pomocí představ, které tato slova vyvolávají. Když družstvo nastoupí na scénu, vedoucí hry určí, zda má být výstup předveden jako veselohra, tragédie nebo zpěvohra. Výkony jednotlivých družstev hodnotí vedoucí hry.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě či více skupin
 • Pomůcky:
 
Kdo to řekl
Vedoucí hry řekne vybraným hráčům nějakou větu, která se musí pronést tak, jak by ji řekl např. důstojník, král, zrádce, učitel, soudce apod. Hráči mají za úkol mimikou a intonací vyvolat dojem určené osoby. Ostatní se snaží poznat, koho kdo představuje.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Jaké příslovce?
Jeden hráč jde za dveře a ostatní se domluví na příslovci, např. vztekle. Po návratu má hráč z odpovědí na své otázky (odpovídat se smí jen ano nebo ne), z gest, výrazů obličeje atd. uhádnout zvolené příslovce.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 50 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Sportovní tábor v …
Zaměření: Sportovní
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
 
Výtvarný tábor v K…
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.