Táborové hry

Roznášení míčů

Družstva se postaví do zástupů. První hřáči mají u nohou 5 větších míčů. Před každým zástupem je v rozestupu 3 metrů umístěno 5 met (první meta 3 metry před prvním hráčem, druhá meta 3 metry za první metou, ...) Na dané znamení začnou hráči roznášet míče k jednotlivým metám. První hráči vyběhnou s jedním míčem, položí jej k první metě, vrátí se zpátky a zařadí se na konec zástupu. To už vybíhají druzí s druhým míčem, který nesou ke druhé metě, ... Jakmile jsou všechny míče rozneseny, začne se s jejich sbíráním. Další hráč běží k poslední metě, vezme míč, běží zpět, položí míč k nohám prvního hráče v zástupu a zařadí se na konec. Další hráč pak běží pro míč z předposlední mety, ... Vítězí družstvo, které má první opět posbírány všechny míče.

Druh: běhací
Místo: louka, hřiště
Délka: 15 min.
Vybavení: mety, míče
Hráčů: družstva
Račí pochod

Na dané znamení se předkloní všichni první z družstev a dotýkají se koncem prstů nohou nebo uchopí rukou svá kolena. Vyrazí a jdou co nejrychleji. Trať k běhu nesmí být delší než osm až deset metrů. Když dospějí k cíli, uvolní ruce, narovnají se a běží zpět ke svému družstvu. Uhodí dalšího (jemně) ze svého družstva a ten pak pokračuje stejným způsobem, jako předcházející. Družstvo, které závod dříve dokončí, vyhrává.

Druh: běhací
Místo: rovná trať
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny
Přestavování kuželek

se postaví za startovní čáru do zástupů. Přímo před každým družstvem v třicetimetrové vzdálenosti jsou vyryty dva vzájemně se dotýkající kruhy (každý měří půl metru v průměru). V jednom z těchto dvou kruhů před každým družstvem stojí tři kuželky nebo dřevěné špalíčky nebo láhve. Na znamení vyběhnou první ze zástupů a jednou rukou přemístí kuželky do druhého kruhu. Každá kuželka musí stát a žádná se nesmí dotýkat obvodu kruhu. Hráč, který tento úkol splní, běží zpátky do svého zástupu a dotkne se toho, kdo stál za ním. Ten pak běží ke kruhům a opět kuželky přemístí. Když vyběhne další hráč, zástup se posune o jedno místo kupředu. Kdo se vrátí od mety, postaví se na konec zástupu. Vítězí družstvo, jehož poslední běžec se nejdřív vrátí na startovní čáru.

Druh: běhací
Místo: rovné (louka, hřiště)
Délka: 10 min
Vybavení: kuželky
Hráčů: e roz
Přenášení

Příprava: Vymezíme na louce čtvercové, případně obdélníkové pole. Velikost přizpůsobíme počtu hráčů. Nedaleko jedné strany pole (vně) umístíme kuličky (případně cokoli jiného, co je malé a je toho dost). Pravidla: Jedno družstvo jsou obránci, druhé přenašeči. Obránci se pohybují pouze ve vymezeném území. Úkolem přenašečů je přenést přes území na druhou stranu co nejvíce kuliček. Když je přenašeč plácnut obráncem případně se mu podaří přenést kuličku, vrací se na výchozí pozici a jde znovu. Konec hry: hrajeme buď tak dlouho než se podaří přenašečům přenést všechny kuličky a pak stopujeme čas, nebo hrajeme po předem určenou dobu (asi 5 min.) a počítáme kolik kuliček se podařilo přenést. Poté si družstva vymění role.

Druh: běhací
Místo: louka
Délka: 2--4 krát 5 min
Vybavení: mnoho malých věcí
Hráčů: dvě skupiny
Překážkový běh

mezi rameny, ruce opřeny o koleno předkročené nohy) hlavu ve směru běhu mezi rameny) po kamenech) Délka překážkové dráhy není dlouhá (asi 15--35 m, podle věku dětí). Také obtížnost překážek volíme podle věku.

Druh: běhací
Místo: rovné
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci
Překážková dráha

místo, kde je brambor se lžící položen)

Druh: běhací
Místo: dráha
Délka: 5 min
Vybavení: dle překážek
Hráčů: jednotlivci
Prodej roh!

Naklaďte na zem kameny, které budou představovat rohy stavení (půdorys stavení může být třeba i desetiúhelník). Hráči se rozestaví k jednotlivým ,,rohům'. Ten, na nějž žádný roh nezbyl přistoupí k některému z nich a řekne: ,,Prodej roh!' ,,Neprodám, darem dám!' zní tradiční odpověď. A sotva to dořekne vyběhne vyzývaný vlevo a vyzyvatel vpravo. Kdo dřív přiběhne zpět k rohu, ten se stane jeho pánem. Poražený jde kupovat roh jinam.

Druh: běhací
Místo: louka
Délka: 10 min
Vybavení: kameny
Hráčů: skupina a jeden
Pračlověk

Legenda: Dostali jste se strojem času do pravěku a musíte se vrátit zpět do přítomnosti. Hráče rozmístíme pravidelně po kraji území a teprve poté jim oznámíme úkol--aby odletěli zpět musí se jich sejít alespoň 10 a musí nahlas napočítat do 10 (čísla možno změnit) - jakmile se jim to povede daná skupinka vyhrává a ostatní prohráli (zůstali v pravěku). Situaci komplikují pračlověci, kteří je rozhání a zabíjí (dotykem). Kdo je mrtev, už nehraje.

Druh: běhací
Místo: kdekoli
Délka: 10--20 min
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci
Pozor, had

Hraje se ve vyznačeném prostoru o velikosti poloviny hřiště na volejbal. Jeden z těch nejobratnějších hráčů se stane hadem, ostatní pak jeho budoucími oběťmi. Na počátku hry had leží na břiše a odpočívá. Hráči chodí kolem a jedním prstem se ho nebojácně dotýkají. Vše se ale změní, vykřikne-li vedoucí: ,,Pozor, had!' Hráči se rozutečou a snaží se držet co nejdále od hada. Had se plazí po břiše a snaží se ,,uštknout' co nejvíce osob. Každý uštknutý hráč se stává také hadem a loví společně. Had se pohybuje plazením po břiše, ale při uštknutí se může pozvednout, kolena a jedna ruka však zůstávají na zemi. S přibývajícími hady se stává vymezený prostor stále těsnějším. Je obtížné vyhnout se uštknutí. Hráci přebíhají, přeskakují, ale nesmějí opustit vymezený prostor. Hra skončí, když zůstane poslední neuštknutý hráč. Ten se pak v dalším kole stává hadem.

Druh: běhací
Místo: tělocvična
Délka: 10 min.
Vybavení:
Hráčů: skupina a jeden
Pomalý závod

Jednotlivá družstva stojí v zástupech od sebe ve vzdálenosti jednoho až dvou metrů. Družstvo se odpočítá na první a druhé. Na dané znamení se všechny děti s číslem dvě staví před děti s číslem jedna. Pak se naopak děti s číslem jedna staví před děti s číslem dvě, následně děti s číslem dvě si stoupnou před svého předchůdce s číslem jedna atd. Hra končí, až se poslední dítě z družstva dostane za cílovou čáru, která je vzdálena 10 m.

Druh: běhací
Místo: rovná trať
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: několik skupin o stejném počtu hráčů
Podlézání a přelézání provázku

Mezi několik stromů se napne provázek, asi tak do 40 cm nad zem. Úkolem členů družiny je proběhnout trať mezi stromy tak, že jednou provázek přelezou a jednou podlezou. Hráči startují po sobě (štafetově). Vyhrává družina, která zvládne celou trať nejrychleji.

Druh: běhací
Místo: les
Délka: 15 min.
Vybavení: silnější provázek
Hráčů: dvě skupiny
Past na myši

Jedno družstvo se postaví do kruhu, drží se za ruce a utvoří tak past, druhé družstvo se volně rozestaví kolem a představuje myši. Děti v kruhu vzpaží, čímž se past otevře a myši volně vbíhají a vybíhají z pasti. Na znamení vedoucího se past uzavře, tj. všichni připaží a přejdou do dřepu. Všechny myši uvnitř jsou chycené, zařadí se do kruhu a hra pokračuje, dokud nejsou všechny myši pochytány.

Druh: běhací
Místo: louka, hřiště
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny $<$8
Pařezovka

Úkolem hráčů je dostat se ze startovního místa na louce na cílové (území musí být omezené do šířky). V úkolu jim brání chytači. Když je hráč chycen musí se vrátit na startovní místo a může jít znovu. Pařezy fungují jako domečky--když je hráč na pařezu (oběma nohama), nemůže být chycen. Na každém pařezu může být max. jeden hráč. Hráči se mohou navzájem z pařezů vyhánět: když někdo doběhne k obsazenému pařezu a napočítá do pěti, musí původní 'obyvatel' domeček opustit. Lze hrát také po třech družstvech. Jedno družstvo vždy dělá chytače, další dvě útočí. Role se postupně vymění.

Druh: běhací
Místo: louka s~pařezy
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci, družstva
Opička v kleci

kruhu je opička a provádí tam pitvornosti, které po ní všichni opakují. Ve vhodný okamžik vyběhne opička ven z kruhu a běží k metě vzdálené asi 10 a zpět do kruhu. Dva hráči, mezi nimiž proběhla, se ji snaží chytit před metou a nebo při návratu od ní (v tomto případě se musí mety taká dotknout). Chytnou-li opici, musí zůstat v kruhu, uteče-li jim, jde na její místo ten, který přiběhl z nezdárné výpravy později (opička mu zabrala místo).

Druh: běhací
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: tvoří kruh
Obránci a útočníci

Vybereme v terénu pás o rozměrech asi 100$ imes$50 metrů. Hráči se rozdělí na obránce a útočníky. Družstvo útočníků se rozestaví na kratší straně vymezeného prostoru. Družstvo obránců je rozptýleno uvnitř prostoru. Po zahájení hry vyběhnou útočníci ze svého stanoviště. Jejich úkolem je proběhnout během stanovené doby (dvou až tří minut) vymezeným prostorem a dostat se na opačný konec. Obránci se jim v tom snaží zabránit. Chytají probíhající útočníky a snaží se je držet tak dlouho, pokud neuplyne stanovená doba. Obě družstva, obránci i útočníci, se mohou při boji sdružovat. Na znamení, které hru ukončí, zůstanou všichni stát na svých místech. Útočníci dostávají jeden bod za každého člena, jenž splnil úkol a stojí na konci hřiště. Body se sčítají vždy po třech nebo pěti přebězích a pak si družstva vymění úlohy. Zvítězí družstvo, které získá větší počet bodů.

Druh: běhací
Místo: louka
Délka: 50 min
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny
Nošení kamarádů

Je určena trať, kterou musí hráč ujít (asi 10 m) tak, že má na sobě navěšeny kamarády. Kdo jich unese bez spadnutí nejvíce, vyhrává.

Druh: běhací
Místo: louka, tělocvična
Délka: 10 min.
Vybavení: destička a kulatý předmět
Hráčů: min 4
Nosiči brambor

Na každý podnos dáme po pěti bramborech. První z dvou družstev vezmou podnos s bramborami a běží s ním k určenému místu, kde brambory vysypou, vracejí se zpět ke svému družstvu, odevzdávají podnos dalšímu, ten s podnosem běží k místu s bramborami, nabere polévkovou lžící brambory na podnos, běží s podnosem a bramborami zpět ke svému družstvu, předá podnos dalšímu, který na určeném místě brambory vysype atd. Hodnotí se dosažený čas.

Druh: běhací
Místo: louka, větší místnost
Délka: do 20 min
Vybavení: podnosy, lžíce, brambory
Hráčů: skupiny
Nosiči

Družstva se seřadí do zástupů. První z družstva stojí na startovní čáře, má na hlavě tři knihy a v ruce drží míč. Na druhém konci místnosti, proti každému družstvu je nakreslen malý kruh, ve kterém leží druhý míč. Po pokynu první hráči vyjdou ke svému kruhu a vymění míč. Vrátí se na startovní čáru, předají knihy a míč dalšímu v družstvu. Skupina, která první absolvuje výměny míčů, vyhrává. Jestliže někomu spadnou knihy, přidrží-li si je rukou, nebo jestliže neumístí míč správně do kruhu, musí se vrátit na startovní čáru a začít znovu.

Druh: běhací
Místo: louka, hřiště
Délka: 50 min
Vybavení: 3 knihy a míče na skupinu
Hráčů: e roz
Na vlak

Družstva stojí v zástupech před metou ve vzdálenosti 10 metrů. Na dané znamení vyběhnou první, oběhnou metu a vrátí se zpět, kde se k nim připojí další, oba znovu oběhnou metu a připojí se k nim třetí,... Hráči se drží za ramena. Vítězí družstvo, ve kterém i poslední člen oběhl metu.

Druh: běhací
Místo: kdekoli
Délka: krátká
Vybavení:
Hráčů: skupiny $>$12
Na ponocného

Skupina hráčů si stoupne do kruhu a označí si tam své místo. Zbylý hráč, ponocný, pak vezme někoho za ruku, další se k nim postupně připojují, čímž vznikne řetěz s ponocným v čele. Když ponocný zavolá ,,domů', všichni utíkají na nejbližší značku. Na koho značka nezbude, stává se ponocným.

Druh: běhací
Místo: kdekoli
Délka: krátká
Vybavení:
Hráčů: skupina a jeden $<$11

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.