Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Liší proti sudým
Dvě řady hráčů (sudí a liší) stojí čelem k sobě v určité vzdálenosti od sebe. Když vedoucí svým zvoláním určí honiče, obrátí se pronásledovaní a běží k záchranné metě. Komu se nepodaří včas uniknout, je zajat a přechází do řad svého přemožitele. Hráč může případně chytat pouze hráče, který stál bezprostředně před ním. Chytí-li jej, může chytat i ostatní hráče. Pohyb ve vodě lze ztížit určeným způsobem pochybu (poskoky, lezení po čtyřech,...) Před zahájením honění mohou hráči zaujímat různé polohy (sed, leh, stoj zády k soupeři,...)
 • Druh: vodní běhání
 • Místo: voda po pás
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Kachní honička
Před chycením se zachráním tak, že strčím hlavu pod vodu. Baba u mne nesmí dále čekat a musí jít chytat jiného hráče, dokud se rovněž neponoří. Chycený hráč se stává honičem.
 • Druh: vodní běhání
 • Místo: voda po prsa
 • Délka: krátká
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Honička se sítí
Dva hráči se chytí za jednu ruku a tím vytvoří síť. Ostatní hráče chytají na vyznačeném prostoru, který je vyznačen bójkami. Kdo je chycen, přidá se k základní dvojici, a tak se síť zvětšuje. Chytá se pouze dotykem krajních hráčů. Naposled chycená dvojice zahajuje novou hru.
 • Druh: vodní běhání
 • Místo: voda po pás
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: bójky
 
Běh do vody a z vody
V jisté hloubce od břehu postavte bójku. Na dané znamení vybíhají první hráči s polenem v ruce, seběhnou po břehu do vody, brodí se k metě a vrátí se kolem ní zpátky, kde předají poleno dalšímu.
 • Druh: vodní běhání
 • Místo: voda po pás
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: bójka, kolík, polena
 
Ztracení pohádkoví hrdinové
Děti mají za úkol složit správně k sobě lístečky se jmény hrdinů a s názvy pohádek, ke kterým hrdinové patří. Plaváček--Tři zlaté vlasy děda Vševěda Gerda--Sněhová královna Jiřík--Zlatovláska
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny či dohromady
 • Pomůcky: lístečky
 
Závod u tabule
Skupiny se postaví do zástupů asi 10--15 m od tabule. Vedoucí každého družstva má kousek křídy. Rozhodčí rozhodne o formě závodu a zvolí některý ze základních předmětů např. počty, zeměpis, přírodopis, gramatiku atd. Prvním v zástupech může přikázat, aby napsali na tabuli pětimístné číslo. Když to provedou, běží zpátky ke svému družstvu a předají křídu druhému. Druzí napíší jiné pětimístné číslo a obě čísla sečtou. Třetí závodníci musí například vydělit součet druhého závodníka) čtvrtí znásobit výsledek třetího atd. podle toho, jak určí rozhodčí.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli, u tabule
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: křída
 
Vějíř spisovatelů
Vějíř je sestaven z lístečků, které jsou na jedné straně stejné (stejné barvy, prázdné nebo ozdobené otazníky pod.), na druhé straně (kterou soutěžící nevidí) jsou napsána jména spisovatelů. Vedoucí hry drží vějíř jmény k sobě; soutěžící ukáží na některý list, a tím si vyberou autora, o němž mají říci vše, co znají. Obměna: Někdy je možno soutěžit pouze o znalost díla, jindy stačí říci jen dílo jediné--záleží na věku soutěžících i náročnosti soutěže samé.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: lístečky
 
Otázkový souboj
Klub se rozdělí na dvě družstva, která si střídavě dávají různé otázky z nejrůznějších oborů. (Historie, chemie, zeměpis, kultura, také ze současných událostí, nebo i z okolí klubu, např. jak se jmenuje správcová domu atd.) Za správnou odpověď si připisuje družstvo 2 body, za neúplnou 1 bod a za špatnou žádný bod. Snahou každého družstva ovšem je, vymyslet pro druhé družstvo otázku co nejtěžší a samo pak odpovídat co nejsprávněji.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Na soudce
Postavíme několik řad židlí (záleží na počtu soutěžících) tak, že nejvíce židlí je v poslední řadě; v dalších řadách směrem dopředu je vždy o jednu méně, takže v první řadě je pouze jedna židle. Soutěžící stojí na začátku hry kolem židlí, "soudce" (vedoucí hry) před židlemi. Soudce předčítá úryvek z knihy. Kdo první uhodne, posadí se do poslední řady a ti kdo uhodnou další úryvky, posadí se vedle něho. Při opětovném správném určení nového úryvku, poposedne sedící do bližší řady. Soudce předčítá dále úryvky a posuzuje, kdo první správně odpověděl--proto "soudce". Hra pokračuje tak dlouho, dokud se absolutní vítěz (nebo první tři--podle dohody) nedostane až na první židli.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: židle
 
Literární soutěž
Například: Tyl, Němcová, Neruda, Hálek, Jirásek, Neumann, Čapek, Olbracht, Majerová, Pujmanová. Na povel musí každý vedle jména spisovatele napsat nejméně tři jeho díla. Vyhrává ten, kdo nejdříve napíše největší počet děl uvedených spisovatelů.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: i napí
 • Pomůcky: literární znalosti
 
Literární fanty
Soutěžící sedí v kruhu. První řekne název díla. Druhý zopakuje název díla a přidá autora, třetí název díla. Čtvrtý to celé zopakuje, doplní opět autora a přidá další název atd. Např. Příběh opravdového člověka--Boris Polevoj, Vítr se vrací--Petr Jilemnický, Na západní frontě klid... Komu chybí odpověď, odevzdá fant.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Kterou knihu napsal?
Družstva mají několik sad písmen abecedy. Vedoucí hry klade otázky. Například: 'Kterou knihu napsal Karel Čapek?', 'Kterou knihu napsal Jan Drda?' Členové družstev mají sestavit z písmen abecedy název některé knihy určeného spisovatele. Komu se to prvnímu podaří, vyhrává. Obměna: Družstva nastoupí do řady a písmena si členové družstva našpendlí tak, aby vytvořila název knihy. Karty s písmeny by v tom případě měly mít velikost startovních čísel.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a tři
 • Pomůcky:
 
Knihomol
Vedoucí hry rozdá dětem lístky s názvy knih (nebo přímo knihy). Soutěžící mají za úkol se sami rozdělit do 'obsahově spřízněných' skupin podle předem určených námětů knih. (knihy veršů, knihy o přírodě, dobrodružné knihy, knihy o vojácích).
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny či dohromady
 • Pomůcky: knihy
 
Kdo zná více knih
Děti soutěží ve vyjmenování co největšího počtu názvů knih na dané téma. Nejde-li o širší soutěž s větším množstvím účastníků, stačí zvolit jen téma jediné. Pro velkou soutěž může vedoucí pro ilustraci přinést několik knih a rozložit je na hromádky podle jednotlivých skupin. Hřbety směřují k divákům. Každé ze soutěžících družstev (nebo každý jednotlivý soutěžící) dostanou v tomto případě téma jiné a názvy titulů říkají nahlas. Vybíráme podle věku dětí, podle literárních znalostí vedoucího hry, který musí správně posoudit zařazení té které knihy do určité skupiny. Např. Umělecko-naučné knihy, Historické knihy, Knihy básní, Knihy, které mají v názvu číslovku, Knihy, jejichž hrdiny jsou zvířátka, Knihy, jejichž názvy začínají určeným písmenem, Knihy, v jejichž názvu je jméno, Knihy z války.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny či dohromady
 • Pomůcky: papíry, tužky
 
Kdo je lepší čtenář
Vedoucího hry si musí připravit dostatek úryvků z knih. Předčítá je soutěžícím a ti se snaží z úryvků určit název knihy a jméno autora. Boduje se zvlášť určení názvu i jméno autora, bod získá soutěžící, který řekl název, stejně jako soutěžící, který poznal autora. Text úryvku musí pochopitelně obsahovat dostatek informací-- jména osob, název místa, časové určení apod. Knihy, z kterých jej vedoucí vybírá, mají odpovídat věku dětí, postihnout zájmy všech soutěžících a vedoucí by je měl znát.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min.
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: úryvky z~knih
 
Chybný text
Text, který vedoucí hry přečte, obsahuje několik chybných údajů. Soutěžící se snaží chyby najít a text opravit. Slavný francouzský spisovatel Jan Mareš napsal historický román 'Jsem už velká dívka'. Tato kniha vypráví ve verších o zážitcích polární výpravy, která ztroskotala na severní točně. Této výpravy se zúčastnil také náš vědec Dick Sand a napsal o ní knihu "Lovci orchidejí". Jan Mateš je náš spisovatel a napsal "Práče". Kniha "Jsem už velká dívka" není historický román a napsala ji Helena Šmahelová. Kniha není veršovaná a nepíše se v ní o polární výpravě. O polární výpravě píše F. Běhounek v knize "Trosečníci polárního moře". Dick Sand je hrdina knihy Patnáctiletý kapitán. Knihu "Lovci orchidejí" napsal F. Flos.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: text
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
FasTrack Camps - M…
Zaměření: Zážitkový
Začátek: 11. 07. 2022
Pořadatel: FasTracKids ce…
4800 KčDetail
 
 
FasTrack Camps - L…
Zaměření: Pro nejmenší d…
Začátek: 11. 07. 2022
Pořadatel: FasTracKids ce…
4800 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Léto je tady a proto opět přijímáme objednávky pronájmů pozemků v krásných lesnatých oblastech Jihočeského kraje v Prácheňském regionu- kraji šumných …
Dobrý den, mám zájem o pozici vedoucí na táboře dětském táboře. Jsem pedagog, zkušenosti s vedením tábora mám, vystudovala jsem speciální pedagogiku, …
Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Hledá se výpomoc do kuchně na tábor Tokániště u Rapšachu, na jihu Čech. Termín je od 22. 7. - 1. 8. 2022. Je zde velmi příjmený kolektiv, super zázemí…

Aktuality

11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.
5.12.2021
Táborový katalog na letní tábory 2022 se pomalu začíná plnit.
20.11.2021
Přípravy na další sezónu pomalu začínají. V tomto období se nejčastěji vymýšlejí celotáborové témata.