Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Na krále II.
Jsou vyznačeny dvě mety. U hodní stojí král, u dolní je shromážděn zbytek družstva. Král odpálí míč a běží třikrát klepnout na dolní metu. Družstvo se mezitím snaží chytit míč a vybít s ním krále. Komu se to podaří, vymění si sním úlohy. Mohou hrát i dvě družstva. Družstvo králů běhá klepat na metu a druhé je při tom vybíjí, pak se úlohy vymění. A počítá se, kdo získal více bodů.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště, louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: družstvo a jeden 8--11
 • Pomůcky: pálka, míček
 
Na jelena
Procvičení přihrávek, přesných a pohotových hodů, pohybového postřehu a obratnosti. Hráči se rozestaví po obvodu kruhu tak, aby byla jejich vzájemná vzdálenost asi 1,5 až 2 metry. Jeden hráč je zvolen jako ,,jelen' a může se volně pohybovat kdekoliv uvnitř kruhu. Úkolem hráčů na obvodu je míčem zasáhnout jelena. Podle pohybu a postavení jelena si po obvodu i přes kruh volně přihrávají a na jelena ,,střílí' zpravidla ten hráč, který je k němu nejblíže a k jeho zasažení má nejlepší příležitost. Střední hráč--,,jelen'--uhýbá, uniká střelám, míče se nesmí dotýkat. míč nedotkl země. Kdo zasáhne jelena, vymění si sám místo i úlohu. Po kratším rozehrání lze při dostatku hráčů výrazně zvýšit dynamiku hry použitím dvou míčů a určením dvou ,,jelenů'. Hra získá na pohybové náročnosti a na rychlosti. Zásahy a tím i střídání hráčů uprostřed jsou rychlejší.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště, louka
 • Délka: do 45 min
 • Hráči: a obvodu m
 • Pomůcky: 1--2 míče
 
Na chytanou s~míčem
Nakreslíme dvě rovnoběžné čáry ve vzdálenosti asi 30 až 40 kroků jednu od druhé. Losem vybereme dva hráče. Ostatní se rozdělí na dvě družstva, ve družstvech na dvojice a postaví se za čárami na obou stranách hřiště. Dva hráči, které jsme vybrali, mají v rukou po jednom míči a stojí ve středu hřiště. Na znamení oba vyhazují dvakrát do vzduchu svůj míč a chytají ho. Jakmile vyhodí míče poprvé do vzduchu, první dvojice v obou zástupech se pustí a běží proti sobě. úkolem hráčů obou družstev je spojit se v nové dvojice s hráči, kteří běží z druhé strany. Pionýři uprostřed se snaží jim v tom zabránit a zasáhnout je míčem. Jestliže je poprvé nezasáhli, mohou se o to pokusit ještě jednou, pokud se již hráči obou družstev nespojili. Jestliže se hráči setkali a nebyli zasaženi míčem, utvoří nové dvojice a postaví se (podle přání) jedna na konec jednoho, druhá na konec druhého družstva. Jsou-li zasaženi najednou oba hráči, zůstanou uprostřed, a hráči, které vyměnili, se postaví spolu se dvěma druhými hráči na konec družstva. Hra trvá tak dlouho, dokud se všichni hráči jednou nebo dvakrát nepokusí spojit se se svými protějšími partnery v novou dvojici. V této hře zástupci obou družstev spolu nesoutěží, ale naopak spojují se, aby dosáhli společného cíle. Vítězi se stávají ti hráči, kteří nebyli během hry zasaženi míčem.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: dva míče
 
Na čísla
Každý hráč je označen (pojmenován) číslem. Čísla se oznámí a každý hráč si musí pamatovat alespoň celkový počet. Hráči stojí připraveni na obvodu kruhu o průměru 3--4 metry, obráceni ke středu, kde leží míč. Určený hráč hlasitě vyvolá některé číslo z těch, která jsou rozdána, mimo svého vlastního--např. 1. Příslušný vyvolaný hráč přiskočí co nejrychleji k míči, zvedne jej a teprve potom sám velí: ,,STŮJ'. Ostatní hráči stojící v kruhu se ihned po vyvolání čísla otáčí a utíkají co nejdál od míče. Na povel ,,Stůj' se musí ihned zastavit. Vyvolaný s míčem si vybere některého z hráčů (zpravidla nejbližšího) a snaží se jej míčem zasáhnout. Pokud se mu to podaří, obdrží zasažený hráč trestný bod. Hra se zahajuje znovu, vyvolává vždy hráč, který házel--střílel. Své číslo přitom nesmí vyvolat. Stojící hráč, na něhož vyvolaný míří, se míči nesmí vyhýbat, uhýbat (za to obdrží trestný bod), může však hozený míč přímo chytit. Pokud mu míč při chycení vypadne, obdrží trestný bod, pokud jej udrží, nedostává trestný bod nikdo. Vítězem je hráč, který má při ukončení hry nejméně trestných bodů. Hrát se může buď na stanovený čas (do 10 minut), nebo hra končí jakmile některý hráč obdrží předem stanovený počet trestných bodů (např. 5...).
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 5--10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: míč
 
Na brankáře
brání určitý předmět. Hráči na obvodu kruhu si přihrávají míč a snaží se zasáhnout předmět. Jakmile se to některému podaří, vystřídá středního brankáře.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 20 min
 • Hráči: tojí v kruhu
 • Pomůcky: předmět (čepice, krabice, kužel, apod.), míč
 
Myslivecká
Myslivci a zajíci jsou rozptýleni na ploše. Zajíci běhají. Myslivci stojí, přihrávají míč a vybíjí zajíce.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10--15 min
 • Hráči: dvě skupiny 9--13
 • Pomůcky: míče
 
Míčová válka
Dvě skupiny stojí na opačných stranách hřiště. Každý má míč. Na dané znamení všichni začnou házet míče na opačnou stranu. Ten, kdo má na svém území méně míčů, vyhrává.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny 9--13
 • Pomůcky: míče
 
Míčková vybíjená
obsadí jednu polovinu hřiště. Na dané znamení počnou po sobě obě skupiny ze svých polovin prostoru pálit papírovými míčky, vlastnoručně doma vyrobenými, nebo starými tenisáky, nebo v nejhorším i měkkými šiškami. Hráči se mohou nepřátelským 'střelám' ovšem uhýbat, ale nesmějí přestoupit hranice hracího prostoru ani půlící čáru, která odděluje obě poloviny hřiště. Kdo je zasažen, musí ze hřiště ihned odejít a už v tomto kole nesmí hrát. Vítězí ta strana, které zbyl alespoň jeden nezasažený hráč, zatímco strana druhá už nemá žádného. Je-li hráčů ve hře větší počet (více než 10 na každé straně), je dobře si k urychlení hry stanovit, že prohrává mužstvo, které má třeba už jen tři hráče 'živé'.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: menší hřiště
 • Délka: 20 min
 • Hráči: tvoří dv
 • Pomůcky: papírové míčky
 
Míčem do terče
Nakreslete na velkou tabuli terč, tři nebo čtyři soustředné kruhy. Střední kruh by měl být v průměru velký asi 30 cm. Další tři 60, 90 a 120 cm. Střední bod má být přibližně ve výši hlavy. Dál potřebujete měkké míčky, hadrové nebo papírové, velké zhruba jako tenisák. Uložte je do krabice, jejíž dno bude slabě poprášeno křídou. I docela malé množství křídy obarví míčky tak, že při zásahu terče po nich zůstane znatelná stopa. Protíná-li bílá stopa některou kružnici terče, počítáme zásah mezikruží s vyšším počtem bodů.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: míčky, tabule, křída
 
Míček v jamce
Na vyhlédnutém, pokud možno rovném prostranství upravíme menší důlek asi jako na hraní kuliček. Z přesně označeného místa vzdáleného od důlku 15 až 30 metrů mají hráči do jamky dopravit např. tenisový míček. Vítězí hráč, kterému se to podaří nejmenším počtem úderů do míčku pálkou.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: rovná plocha
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: tenisový míček, kus dřeva
 
Míček po čáře
Na louce vyznačte hřiště. Skupina hráčů vyryje v zemi čáru a dva kroky za ni položí rovnoběžně tyč. Vylosovaný hráč (vodič) se postaví z boku k jednomu konci čáry a rozkutálí po ní míček. První hráč hodí po míčku svou hůlku dlouhou 80--100 cm. Zasáhne-li míček, rozběhne se za hůlkou, zvedne ji a vrátí se co nejrychleji k tyči. Vodič mezitím běží za míčkem, a když udeří do tyče míčkem dřív, než se k ní vrátí hráč s hůlkou, oba si vymění úlohy. Jinak zůstává vodič na svém místě, znovu koulí míček po čáře a po míčku hodí svou hůlkou další hráč. Kdo míček nezasáhne, zůstane za tyčí a nechá hůlku ležet tam, kam dopadla. Poslední hráč, jenž nastupuje k hodu hůlkou má vykoupit ty své předchůdce, kteří míček netrefili a jejichž hůlka tedy leží na hřišti. Vodič mu postaví míček na čáru a poslední hráč po něm máchne hůlkou, aniž by ji pustil z ruky. Jestliže míček špičkou hůlky netrefí, vodič vezme míček a rozkutálí ho po hřišti ve směru, kde leží hůlky. Když některou hůlku trefí, její majitel se stane v příštím kole vodičem. Zasáhne-li poslední hráč míček, běží vodič za míčkem a hráči pro své hůlky. Udeří-li vodič míčkem do tyče dřív, než sem doběhne některý hráč se svou hůlkou, vymění si s ním úlohy.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: hůlky, míček
 
Míč za hřištěm
Hřiště rozdělíme na tři stejné třetiny. Aby byly koncové i ostatní čáry dobře vidět, dáme na místa, kde se stýkají, praporky (do rohu hřiště a na čáry třetin). Čáry na koncích hřiště nazveme koncové a čáry, které tvoří tři třetiny, nazveme třetinové. Před začátkem hry se hráči rozdělí na dvě družstva a zaujmou postavení v ohrožovaných třetinách hřiště, takže střední třetina je volná. Obě družstva (A, B) si zvolí kapitány a zaujmou takové postavení na hřišti, aby byla stejnoměrně rozestavena po celé jeho ploše. O výhoz losuje organizátor hry s oběma kapitány. Na povel organizátora hry (nebo rozhodčího) začíná hra tak, že hráč družstva, které vyhrálo los, stojící co nejblíže třetinové čáry, hází míč na pole protivníka a snaží se hodit jej co nejdále a přehodit koncovou čáru hřiště. Hraje se takto: 1. Jakmile přehodí družstvo A koncovou čáru protivníkova družstva, získává bod. 2. Hráči hází bud na soupeřovo pole, nebo za ně. Soupeř se snaží míč chytit. Chytí-li jej ve vzduchu, udělá tři kroky vpřed a odtud hází. Jinak se hází z místa, kde se poprvé míč dotkne země. Míč se hází z jednoho družstva do pole protivníka a naopak, dokud některé nezíská bod. 3. Získá-li družstvo bod, míč získává protivníkovo družstvo a hází do třetinové čáry. 4. Bod získává družstvo jen tehdy, dotkne-li se míč poprvé země za koncovou čárou protivníkova družstva. 5. Kdo v jakém pořadí bude házet, určuje kapitán. 6. Hraje se tak dlouho, dokud některé družstvo nezíská stanovený počet bodů. To se stává vítězem. Pak si mohou družstva vyměnit místa a sehrát odvetné utkání.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště 60m až 80m$ imes$30m až 40m
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: míč na házenou nebo na kopanou
 
Míč do pevnosti
Každé z družstev zaujme polovinu hřiště a pošle na protivníkovo pole do rohů, které se nazývají ,,pevnosti' dva hráče. Každé družstvo se snaží přehodit míč přes hlavy protivníků do pevnosti svému hráči, který míč chytá ze vzduchu nebo ze země; přitom nesmí opustit pevnost. Protivník se vždy snaží míč zachytit a získat ho pro své družstvo a zároveň zabránit, aby se dostal do pevnosti. Házet míč je možno z kteréhokoliv místa, ale nesmí se přešlápnout střední čára. Za každý míč, který chytí hráč v pevnosti, dostane družstvo jeden bod. Vítězí družstvo, které dosáhne za stanovenou dobu více bodů.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 2$ imes$10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: míč na odbíjenou
 
Malé ragby
Hrajeme na vyhrazeném místě, případně na volejbalovém hřišti. Za branky můžeme použít dva kolíky nebo kousky oděvů. Družstva jsou připravena na zadní straně hřiště. Vedoucí hry položí míč do středu hřiště. Po zapísknutí hráči obou stran vyrazí, snaží se zmocnit míče a dopravit jej do soupeřovy brány. Míč musí být do branky položen, aby byl uznán bod. Míč si je možné podávat, kutálet, nést. Hráči se snaží zabránit v postupu protihráčům, mohou se zmocňovat míče, který má soupeř v rukách. Přitom do míče nesmí nikdo kopat. Hru omezíme časově. Vyhrává družstvo, které získalo více bodů. V případě, že se hra dostala do mrtvého bodu, např. míč zůstal na místě a leží na něm více hráčů, nebo došlo k hrubému počínání hráčů, píská se chyba a vedoucí hráče napomene. Hra se přeruší, hráči se vrátí na zadní linii hřiště, míč buď leží ve středu, nebo se vhazuje a po písknutí hra pokračuje.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště nejlépe volejbalové
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: žíněnky nebo části oděvů, těžký míč
 
Luňák
Vyznačte hřiště 20$ imes$10 m, uprostřed s kruhem o průměru asi 4m, který bude představovat hnízdo (třeba prohloubit). Hráči tvoří dvě strany, stranu bílých a červených. Postaví se v řadách na užší stranu hřiště, čelem k sobě. Každá strana si zvolí náčelníka. Náčelníci na dané znamení zvolají ,,luňák letí' a vrhnou míč (luňáka) do výše, aby dopadl do hnízda. Jakmile míč dopadl, zvolají náčelníci na jednoho svého hráče. Ten po jedné noze skáče pro míč své strany. Jakmile zvedne luňáka své strany, vrhá se na luňáka strany druhé (nebyl-li tento luňák již v rukou zmíněné protější strany). S luňákem (či luňáky) může již hráč běžet po obou nohou. Družstvo ztrácí jeden bod, pakliže - náčelník vyhodí míč dříve - míč nedopadne do hnízda - hráč během skákání po jedné noze si stoupne na obě, či si nohy vymění (náčelník ovšem potom může vyslat dalšího hráče, aby zachránil situaci) Družstvo ztrácí dva body, jestliže se hráč dotkne cizího luňáka před svým. Družstvo získává jeden bod, získalo-li jen svého luňáka a čtyři body, získalo-li i luňáka cizího.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: barevně odlišené míče
 
Lov na lišku
Jednoho z hráčů učiníme lovcem, ostatní jsou lišky. Lovec má tenisový nebo jiný malý míč. Hra začne tím, že lovec vyhodí míč do vzduchu. V ten okamžik se lišky rozprchnou na všechny strany. Lovec chytá míč, jakmile se mu to podaří, snaží se jím zasáhnout některou z lišek. podaří-li se mu to, stává se zasažená liška jeho pomocníkem. Jejím úkolem je přihrávat mu co nejrychleji míč, který se od něho odkutálí. V průběhu hry získává lovec stále více a více pomocníků a počet lišek se zmenšuje. Ale také lišky mají větší práva. Když získá lovec prvního pomocníka, mohou lišky chytit míč, který lovec vyhazuje vždy před pokračováním hry. Podaří-li se jim míč chytit, mohou si jej mezi sebou přehazovat, aby si jím lovec nemohl házet. Úkolem lovce a jeho pomocníků je co nejrychleji se míče zmocnit, aby mohl zasáhnout další lišky. Hra pokračuje do té doby, dokud na hřišti nezůstane poslední liška. Ta jako nejobratnější se stává novým lovcem. Lišky nesmějí přeběhnout hranice hřiště. Učiní-li to některá, pokládá se za zasaženou a stává se lovcovým pomocníkem.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště 26 m$ imes$14 m
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: malý míček
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
BUBNOVACÍ TÁBOR Dj…
Zaměření: Hudební
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5190 KčDetail
 
 
TANEČNÍ TÁBOR
Zaměření: Taneční
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5090 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.