Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Račí pochod
Na dané znamení se předkloní všichni první z družstev a dotýkají se koncem prstů nohou nebo uchopí rukou svá kolena. Vyrazí a jdou co nejrychleji. Trať k běhu nesmí být delší než osm až deset metrů. Když dospějí k cíli, uvolní ruce, narovnají se a běží zpět ke svému družstvu. Uhodí dalšího (jemně) ze svého družstva a ten pak pokračuje stejným způsobem, jako předcházející. Družstvo, které závod dříve dokončí, vyhrává.
 • Druh: běhací
 • Místo: rovná trať
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Přestavování kuželek
se postaví za startovní čáru do zástupů. Přímo před každým družstvem v třicetimetrové vzdálenosti jsou vyryty dva vzájemně se dotýkající kruhy (každý měří půl metru v průměru). V jednom z těchto dvou kruhů před každým družstvem stojí tři kuželky nebo dřevěné špalíčky nebo láhve. Na znamení vyběhnou první ze zástupů a jednou rukou přemístí kuželky do druhého kruhu. Každá kuželka musí stát a žádná se nesmí dotýkat obvodu kruhu. Hráč, který tento úkol splní, běží zpátky do svého zástupu a dotkne se toho, kdo stál za ním. Ten pak běží ke kruhům a opět kuželky přemístí. Když vyběhne další hráč, zástup se posune o jedno místo kupředu. Kdo se vrátí od mety, postaví se na konec zástupu. Vítězí družstvo, jehož poslední běžec se nejdřív vrátí na startovní čáru.
 • Druh: běhací
 • Místo: rovné (louka, hřiště)
 • Délka: 10 min
 • Hráči: e roz
 • Pomůcky: kuželky
 
Přenášení
Příprava: Vymezíme na louce čtvercové, případně obdélníkové pole. Velikost přizpůsobíme počtu hráčů. Nedaleko jedné strany pole (vně) umístíme kuličky (případně cokoli jiného, co je malé a je toho dost). Pravidla: Jedno družstvo jsou obránci, druhé přenašeči. Obránci se pohybují pouze ve vymezeném území. Úkolem přenašečů je přenést přes území na druhou stranu co nejvíce kuliček. Když je přenašeč plácnut obráncem případně se mu podaří přenést kuličku, vrací se na výchozí pozici a jde znovu. Konec hry: hrajeme buď tak dlouho než se podaří přenašečům přenést všechny kuličky a pak stopujeme čas, nebo hrajeme po předem určenou dobu (asi 5 min.) a počítáme kolik kuliček se podařilo přenést. Poté si družstva vymění role.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 2--4 krát 5 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: mnoho malých věcí
 
Překážkový běh
mezi rameny, ruce opřeny o koleno předkročené nohy) hlavu ve směru běhu mezi rameny) po kamenech) Délka překážkové dráhy není dlouhá (asi 15--35 m, podle věku dětí). Také obtížnost překážek volíme podle věku.
 • Druh: běhací
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Překážková dráha
místo, kde je brambor se lžící položen)
 • Druh: běhací
 • Místo: dráha
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: dle překážek
 
Prodej roh!
Naklaďte na zem kameny, které budou představovat rohy stavení (půdorys stavení může být třeba i desetiúhelník). Hráči se rozestaví k jednotlivým ,,rohům'. Ten, na nějž žádný roh nezbyl přistoupí k některému z nich a řekne: ,,Prodej roh!' ,,Neprodám, darem dám!' zní tradiční odpověď. A sotva to dořekne vyběhne vyzývaný vlevo a vyzyvatel vpravo. Kdo dřív přiběhne zpět k rohu, ten se stane jeho pánem. Poražený jde kupovat roh jinam.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: kameny
 
Pračlověk
Legenda: Dostali jste se strojem času do pravěku a musíte se vrátit zpět do přítomnosti. Hráče rozmístíme pravidelně po kraji území a teprve poté jim oznámíme úkol--aby odletěli zpět musí se jich sejít alespoň 10 a musí nahlas napočítat do 10 (čísla možno změnit) - jakmile se jim to povede daná skupinka vyhrává a ostatní prohráli (zůstali v pravěku). Situaci komplikují pračlověci, kteří je rozhání a zabíjí (dotykem). Kdo je mrtev, už nehraje.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10--20 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Pozor, had
Hraje se ve vyznačeném prostoru o velikosti poloviny hřiště na volejbal. Jeden z těch nejobratnějších hráčů se stane hadem, ostatní pak jeho budoucími oběťmi. Na počátku hry had leží na břiše a odpočívá. Hráči chodí kolem a jedním prstem se ho nebojácně dotýkají. Vše se ale změní, vykřikne-li vedoucí: ,,Pozor, had!' Hráči se rozutečou a snaží se držet co nejdále od hada. Had se plazí po břiše a snaží se ,,uštknout' co nejvíce osob. Každý uštknutý hráč se stává také hadem a loví společně. Had se pohybuje plazením po břiše, ale při uštknutí se může pozvednout, kolena a jedna ruka však zůstávají na zemi. S přibývajícími hady se stává vymezený prostor stále těsnějším. Je obtížné vyhnout se uštknutí. Hráci přebíhají, přeskakují, ale nesmějí opustit vymezený prostor. Hra skončí, když zůstane poslední neuštknutý hráč. Ten se pak v dalším kole stává hadem.
 • Druh: běhací
 • Místo: tělocvična
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Pomalý závod
Jednotlivá družstva stojí v zástupech od sebe ve vzdálenosti jednoho až dvou metrů. Družstvo se odpočítá na první a druhé. Na dané znamení se všechny děti s číslem dvě staví před děti s číslem jedna. Pak se naopak děti s číslem jedna staví před děti s číslem dvě, následně děti s číslem dvě si stoupnou před svého předchůdce s číslem jedna atd. Hra končí, až se poslední dítě z družstva dostane za cílovou čáru, která je vzdálena 10 m.
 • Druh: běhací
 • Místo: rovná trať
 • Délka: 10 min
 • Hráči: několik skupin o stejném počtu hráčů
 • Pomůcky:
 
Podlézání a přelézání provázku
Mezi několik stromů se napne provázek, asi tak do 40 cm nad zem. Úkolem členů družiny je proběhnout trať mezi stromy tak, že jednou provázek přelezou a jednou podlezou. Hráči startují po sobě (štafetově). Vyhrává družina, která zvládne celou trať nejrychleji.
 • Druh: běhací
 • Místo: les
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: silnější provázek
 
Past na myši
Jedno družstvo se postaví do kruhu, drží se za ruce a utvoří tak past, druhé družstvo se volně rozestaví kolem a představuje myši. Děti v kruhu vzpaží, čímž se past otevře a myši volně vbíhají a vybíhají z pasti. Na znamení vedoucího se past uzavře, tj. všichni připaží a přejdou do dřepu. Všechny myši uvnitř jsou chycené, zařadí se do kruhu a hra pokračuje, dokud nejsou všechny myši pochytány.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvě skupiny $<$8
 • Pomůcky:
 
Pařezovka
Úkolem hráčů je dostat se ze startovního místa na louce na cílové (území musí být omezené do šířky). V úkolu jim brání chytači. Když je hráč chycen musí se vrátit na startovní místo a může jít znovu. Pařezy fungují jako domečky--když je hráč na pařezu (oběma nohama), nemůže být chycen. Na každém pařezu může být max. jeden hráč. Hráči se mohou navzájem z pařezů vyhánět: když někdo doběhne k obsazenému pařezu a napočítá do pěti, musí původní 'obyvatel' domeček opustit. Lze hrát také po třech družstvech. Jedno družstvo vždy dělá chytače, další dvě útočí. Role se postupně vymění.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka s~pařezy
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci, družstva
 • Pomůcky:
 
Opička v kleci
kruhu je opička a provádí tam pitvornosti, které po ní všichni opakují. Ve vhodný okamžik vyběhne opička ven z kruhu a běží k metě vzdálené asi 10 a zpět do kruhu. Dva hráči, mezi nimiž proběhla, se ji snaží chytit před metou a nebo při návratu od ní (v tomto případě se musí mety taká dotknout). Chytnou-li opici, musí zůstat v kruhu, uteče-li jim, jde na její místo ten, který přiběhl z nezdárné výpravy později (opička mu zabrala místo).
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tvoří kruh
 • Pomůcky:
 
Obránci a útočníci
Vybereme v terénu pás o rozměrech asi 100$ imes$50 metrů. Hráči se rozdělí na obránce a útočníky. Družstvo útočníků se rozestaví na kratší straně vymezeného prostoru. Družstvo obránců je rozptýleno uvnitř prostoru. Po zahájení hry vyběhnou útočníci ze svého stanoviště. Jejich úkolem je proběhnout během stanovené doby (dvou až tří minut) vymezeným prostorem a dostat se na opačný konec. Obránci se jim v tom snaží zabránit. Chytají probíhající útočníky a snaží se je držet tak dlouho, pokud neuplyne stanovená doba. Obě družstva, obránci i útočníci, se mohou při boji sdružovat. Na znamení, které hru ukončí, zůstanou všichni stát na svých místech. Útočníci dostávají jeden bod za každého člena, jenž splnil úkol a stojí na konci hřiště. Body se sčítají vždy po třech nebo pěti přebězích a pak si družstva vymění úlohy. Zvítězí družstvo, které získá větší počet bodů.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 50 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Nošení kamarádů
Je určena trať, kterou musí hráč ujít (asi 10 m) tak, že má na sobě navěšeny kamarády. Kdo jich unese bez spadnutí nejvíce, vyhrává.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, tělocvična
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: min 4
 • Pomůcky: destička a kulatý předmět
 
Nosiči brambor
Na každý podnos dáme po pěti bramborech. První z dvou družstev vezmou podnos s bramborami a běží s ním k určenému místu, kde brambory vysypou, vracejí se zpět ke svému družstvu, odevzdávají podnos dalšímu, ten s podnosem běží k místu s bramborami, nabere polévkovou lžící brambory na podnos, běží s podnosem a bramborami zpět ke svému družstvu, předá podnos dalšímu, který na určeném místě brambory vysype atd. Hodnotí se dosažený čas.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, větší místnost
 • Délka: do 20 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: podnosy, lžíce, brambory
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Podzimní prázdniny…
Zaměření: Koňský
Začátek: 28. 10. 2021
Pořadatel: Šťastný statek
2500 KčDetail
 
 
PAINTBALLOVÝ TÁBOR…
Zaměření: Paintballový
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
4490 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují