Používáním portálu Taboreni.cz souhlasíte s následujícími Uživatelskými podmínkami:

I. Definice

 1. Taboreni.cz označuje web www.taboreni.cz, jehož provozovatelem Fajn Táboření o. s.

  Podolská 769/122, PSČ 14700, IČ: 22748661

 2. Obsahem se míní všechna data, umístěná (uploadovaná) uživateli na Taboreni.cz, včetně zveřejněných informací a komunikace uživatelů prostřednictvím we­bu.

II. Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Registrací na Taboreni.cz vyslovujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů zadaných při registraci, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů. Vaše data budou použita pro účely správy serveru Taboreni.cz a mohou být použita pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb..
 2. V rozsahu, v jakém tyto osobní údaje zveřejníte na Taboreni.cz, dáváte souhlas k jejich zpřístupnění celosvětově na internetu. Taboreni.cz si vyhrazuje právo sdílet tyto údaje dále se subjekty třetích stran, například pro potřeby mobilních aplikací. Zavazujeme se však chránit takto poskytnuté údaje tak, aby u třetích stran nedocházelo k jejich neoprávněnému shromažďování nebo jinému zneužívání.
 3. Vaše osobní údaje budou vedeny v databázi registrovaných uživatelů po dobu, kdy bude trvat Vaše registrace. Máte právo kdykoli registraci zrušit a tím dojde k odstranění Vašich osobních údajů z databáze.
 4. Dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., vás poučujeme, že máto právo svůj souhlas na zpracování osobních dat bezplatně kdykoliv na adrese Taboreni.cz odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžete na Taboreni.cz obrátit a případně se můžete s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Registrací dáváte souhlas se zasíláním informačních e-mailů o Vašich táborech, případně jiné provozní informace související s provozem portálu. Stejně tak občasné emaily s novinkami na Taboreni.cz

III. Registrace a bezpečnost profilu

 1. Registrace na portálu Taborení.cz je zdarma.
 2. Uživatelské vložení obsahu na portál Táboření.cz je zdarma.
 3. Zavazujete se, že nebudete na Taboreni.cz zadávat žádné falešné informace o vlastní osobě a nebudete vytvářet profily pro cizí osoby bez jejich a našeho výslovného povolení. Nevytvoříte si více jak jeden profil pořadatele. Táborových profilů můžete mít více, každý však musí odpovídat pouze jednomu skutečně existujícímu a být pořádán tím příslušným pořadatelem. Pokud deaktivujeme Váš profil, nevytvoříte si jiný bez předchozí konzultace s námi.
 4. Své osobní údaje a kontaktní informace profilu budete udržovat aktuální.
 5. Pokud si pro svůj profil vyberete název, který se kryje s jakýmikoliv aktivitami Taboreni.cz, našich komerčních partnerů, či je z nějakého důvodu nárokován třetí stranou (majitel ochranné známky, dříve existující tábor atd.), vyhrazujeme si právo Váš profil zrušit včetně odstranění všech na něm umístěných informací a obsahu a uvolnit jeho název k další registraci bez předchozího upozornění. V případě řešení problému můžeme Váš tábor také přejmenovat, o čemž bychom Vás informovali emailem.

IV. Práva k vkládanému obsahu

 1. Uživatel, který vkládá na Taboreni.cz jakýkoliv obsah, odesláním tohoto obsahu na svůj profil potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv k umísťovanému obsahu.
 2. Vložením Vašeho obsahu na náš web vzniká pro nás časově neomezená licence na daný obsah, která lze zrušit pouze písemnou cestou. Tato licence se vztahuje i na smazaná data.
 3. Jakákoliv poskytnutá data, včetně dat získaných z analýzy provozu serveru (odkud je na web přistupováno, zdroje načtení partnerské ikonky a podobně ) můžeme využít za účelem propagace pořadatelů a jejich táborů nejen na Internetu ale i v jiných médiích. Tato data máme také právo analyticky zpracovávat a prezentovat.
 4. Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na Vašem profilu znamená, že tato informace je volně přístupná celosvětově na Internetu a kdokoliv na ni může odkazovat, jakož ji i sám kopírovat a dále šířit. Profily na Taboreni.cz jsou veřejné, neposkytují možnost nastavení soukromí tak, aby Váš profil mohly sledovat pouze vybrané osoby.
 5. Umístěním obsahu uvedeného shora na Taboreni.cz souhlasíte s celosvětovým zpřístupněním tohoto obsahu veřejnosti v nehmotné podobě prostřednictvím portálu Taboreni.cz, s tím, že nemáte z toho titulu vůči Taboreni.cz či komukoli jinému nárok na jakoukoli úplatu nebo jinou protihodnotu.
 6. Odpovídáte za to, že jste sám/sama oprávněn/a k vyslovení souhlasu s těmito podmínkami, případně ho vyslovujete i v platném zastoupení všech dalších osob, jejichž souhlas je zapotřebí.
 7. Provozovatel Taboreni.cz nepřebírá povinnost Vámi umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení Vašich práv k obsahu, který jste umístili na Taboreni.cz.
 8. Jsme vděční za jakékoliv Vaše připomínky a podněty k fungování a vylepšení Taboreni.cz, berte však na vědomí, že použitím Vašeho nápadu nebo Vámi zaslaného materiálu nevzniká Taboreni.cz žádná povinnost Vám nápad nebo použití materiálu a v něm obsažených informací jakkoliv kompenzovat; jeho předáním souhlasíte s jeho využitím za těchto podmínek, včetně podmínky bezúplatnosti.

V. Zásady užívání

 1. Nebudete na Taboreni.cz umísťovat žádný obsah ani činit žádné akce, jež by směřovaly k možnému porušení nebo ohrožení práv jiných osob. Nebudete Taboreni.cz využívat k nezákonným nebo nekalým aktivitám.
 2. Vámi umísťovaný obsah nebude propagovat ani obsahovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani nezákonné aktivity. Vámi umísťovaný obsah bude respektovat soukromí jiných osob.
 3. Nebude na Taboreni.cz vkládat námi předem nepovolenou komerční komunikaci v jakékoliv podobě (vytváření profilů, komentáře na profilech, fotky, videa atd.).
 4. Zavazujete se dodržovat následující podmínky: Nebudete shromažďovat jakákoliv data o uživatelích Taboreni.cz, zejména pak ne s využitím jakéhokoliv automatizovaného pomocníka, jako jsou softwaroví roboti apod. Nebudete na Taboreni.cz vytvářet žádné pyramidové marketingové aktivity, ať již pro propagaci komerční služby či čehokoliv jiného, včetně vlastního tábora. Nebudete uploadovat viry či malware (ani obsah, u něhož si tím nejste jisti), stejně tak nebudete ani vkládat odkazy na stránky, které by mohly viry, malware či jakýkoliv jiný útočný software obsahovat. Nebudete napadat profily jiných pořadatelů, neoprávněně zjišťovat nebo užívat jejich hesla a přihlašovací údaje, či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s profily, jejichž zakladatelem nejste Vy.
 5. Nebudete činit nic, co by mohlo ohrozit provoz webu Taboreni.cz, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy profilu, které nejsou přímo připravené v administraci profilu, jsou zakázané.
 6. Nalezené chyby v systému nám nahlásíte a nebudete je zneužívat.
 7. Uživatel je povinen být seznámen s aktuálním zněním Uživatelských podmínek. Taboreni.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky bez předchozího upozornění pozměňovat. Větší zásahy a změny těchto podmínek budou ohlášeny emailem na registrované adresy.
 8. Je zákázáno vkládat duplicitní obsah. Zejména je zakázáno vkládat opakovaně stejný tábor pod různým názvem, případně pod různým pořadatelem. Též je zakázáno vložit různé tábory s identickým popisem, programem či tábora. Porušení tohoto pravidla může vyústit ve smazání duplicitních dat. Případně je možné i odstranění nebo zablokování profilu, pokud bude tento bod porušovat opakovaně.
 9. Je zakázáno řadit obsah do kategorií do kterých zjevně nepatří. Kategorie, do kterých je například tábor vložen, musí být patrná i z popisu nebo programu tábora. Stejný princip platí pro vkládání inzerátů, článků a dalšího obsahu. Neuposlechnutí tohoto nařízení může vyústit v zásah moderátora který nadbytečné kategorie odebere. V případě opakovaného porušování lze daný obsah smazat, nebo zablkovat / smazat profil pořadatele.
 10. O porušení pravidel a interpretaci kteréhokoliv výše uvedeného bodu rozhoduje výhradně osoba Táboření.cz.

VI. Porušení uživatelských podmínek

 1. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoliv Váš obsah, pokud se domníváme, že odporuje těmto Uživatelským podmínkám. Pokud se domníváte, že jsou jakkoliv porušena Vaše práva, napište nám na email info@taboreni.cz
 2. Pokud byste opakovaně porušovali tyto Uživatelské podmínky, vyhrazujeme si právo zrušit Váš profil a zablokovat Vám přístup k Taboreni.cz. Na to vás upozorníme e-mailem či zobrazeným textem při Vašem příštím přihlášení na Taboreni.cz, takové upozornění však není podmínkou pro realizaci uvedeného opatření.

VII. Odpovědnost provozovatele Taboreni.cz za obsah

 1. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah umístěný uživateli na portál Taboreni.cz, jeho užití a nakládání s ním. Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti Vašim akcím či Vámi umístěnému obsahu na Taboreni.cz, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči provozovateli Taboreni.cz, zavazujete se nahradit nám veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní uplatnění a případné vypořádání takových nároků.
 2. Jsme poskytovatelem prostoru na webu, který se snažíme spravovat dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a který preventivně chráníme těmito Uživatelskými podmínkami.