Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Člověk, kůň a rak
15 metrů před nimi je meta. Na dané znamení vyběhnou první, lidé, oběhnou metu, vrátí se zpět a odstartují koně, co chodí po čtyřech, kteří po návratu odstartují raky, jenž lezou po čtyřech a ještě pozadu. Pak jsou na řadě zase lidé. Vítězí to družstvo, jehož členové již běželi. Je dobré následně role posunout, aby se každý vystřídal ve všech třech rolích.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: tojí v zá
 • Pomůcky:
 
Člověče, nezlob se II.
družstvo bylo přibližně stejně barevné. V každém rohu kruhu je umístěn domeček jednoho družstva, uprostřed kruhu se hází kostkou. Kostku lépe větší než menší. Ideální je vlastnoručně vyrobená o hraně asi 25 cm. Když nějakému družstvu padne číslo, na které může běžet, vybíhá jedna figurka a má za úkol tolikrát oběhnout tolikrát kruh, kolik padlo. Aby věc nebyla tak jednoduchá, na kruhu už může kroužit někdo jiný. Pokud figurka doběhne jinou figurku a dotkne se jí, doběhnutá figurka vypadává. Jako ve skutečném Člověče nezlob se, vítězí družstvo, které dostane všechny svoje figurky do domečku jako první. Házení kostkou: Když nějakému družstvu padne 6 nebo 1, hází ještě jednou. Pokud jako druhé číslo padne 6, hází se tak dlouho, dokud nepadne něco jiného. Potom se sečtou všechna hození čísla a výsledek je počet kol, které musí figurka oběhnout. Pokud jako první číslo padne něco jiného než 1 nebo 6, nikdo nevybíhá. Pár příkladů: 6 3 & běží se 9 kol\ 1 2 & běží se 3 kola\ 1 6 2 & běží se 9 kol\ 6 6 6 3 & běží se 21 kol\ 2 & neběží se nic\ 6 1 & běží se 7 kol\ 7 & zkontrolovat kostku\ Prý je dobrá i maďarská varianta ,,Es bolzen, ečevolč', kdy se běhá pozpátku.
 • Druh: běhací
 • Místo: kruh o poloměru 3m
 • Délka: 30 min
 • Hráči: udou představovat figurky, pro
 • Pomůcky: kostka
 
Černá a bílá hůlka
Vedoucí drží v ruce dvě hůlky, černou a bílou. Zeptá se okolních hráčů: ,,Černou nebo bílou?' ,,Bílou,' zní odpověď. ,,Vysoko nebo nízko?' ptá se vedoucí dál. ,,Nízko,' hráči na to. Vedoucí tedy hodí bílou hůlku nízkým obloukem do křoví a všichni ji odběhnou hledat. Nálezce se snaží s hůlkou nepozorovaně dostat zpět k vedoucímu, který po celou dobu hry zůstává na místě. Pakliže se mu to podaří a dotkne se svou hůlkou té, co drží vedoucí, získal pro své družstvo jeden bod. Pakliže se mu hůlku pronést nepodaří a hůlky se zmocní nepřítel, hra končí a začíná se znovu. Hraje se do 5 či 10 bodů.
 • Druh: běhací
 • Místo: u křoví
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: odkůrovaná a neodkůrovaná hůlka
 
Cesta s~překážkami
V místnosti se postaví větší množství kuželek nebo prázdných lahví nebo nařezaných polínek tak, že vytvoří klikatou uličku. Potom se místnost důkladně zatemní a hráč se snaží projít uličkou co nejrychleji tak, aby neporazil ani jednu kuželku. Každému se měří čas a vítězí ten s nejkratším časem.
 • Druh: běhací
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kuželky, stopky
 
Burzovní makléři
Na louce vyznačíme kruhy (banky), v každém z kruhů sedí jeden vedoucí (bankovní úředník) s tužkou. Hráči (burzovní makléři) jsou vybaveni papírovou kartičkou. Na tu se čárkami znázorňuje stav jejich konta. Mezi bankami se pohybují další vedoucí (policisté), kteří mají za úkol makléře chytat. Do banky žádný policista vstoupit nesmí. Na dané znamení počnou hráči obíhat jednotlivé banky. V každé bance si mohou peníze buď vybrat, nebo uložit. Pokud chce makléř vybrat, úředník mu na kartičku připíše tolik dalších čárek, kolik (nezakroužkovaných a nepřeškrtnutých) čárek na ní původně bylo. Není-li na kartičce žádná vhodná čárka, připíše makléř jednu čárku. Chce-li makléř peníze uložit, úředník mu požadovaný počet (nepřeškrtnutých a doposud nezakroužkovaných) čárek zakroužkuje. Není možné provést dvě po sobě jdoucí transakce v téže bance. Po každé transakci musí makléř přeběhnout do jiné banky, kde lze opět vybrat, nebo uložit. Pokud policista chytne nějakého makléře během cesty z banky do banky, škrtne mu všechny (doposud nezakroužkované) čárky. O zakroužkované čárky již makléř přijít nemůže. Je zcela na libovůli hráčů, jakou zvolí taktiku, zdali budou z banky do banky přenášet vždy jen jednu čárku, nebo zdali budou více riskovat.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: kartičky
 
Boj o~vlajku
Toto je kultovní hra našeho oddílu. Její kouzlo spočívá v tom, že pokaždé je jiná. Hodně závisí na terénu. Dá se hrát na úzké louce i v lese v území neomezeném do šířky. Teď k pravidlům: nejdříve vybereme území. Důležitým prvkem je půlící čára--ideální je když je to přírodní útvar (např. cesta, žleb, potůček...), případně vyrobíme sami (viz. pomůcky). Dále vyrobíme ve vzdálenosti asi 30 kroků od čáry dva kruhy (každý na jiné straně) o průměru asi 1 krok. Do kruhů umístíme vlajky. Každé družstvo začíná na své půlce. Cílem je dopravit vlajku z protějšího kruhu na své území. Když někdo plácne soupeře na svém území, útočník si dřepne a čeká až ho někdo osvobodí (dotykem). Obránci nesmí do kruhu. Pokud někdo běží s vlajkou zpátky na své území a je plácnut, vlajka se vrací do kruhu a on je normálně zajat. Komu se podaří dostat vlajku dřív zpátky, vyhrál. Pozn. Při přenosu vlajky z kruhu se vlajka může podávat. Normálně se nesmí házet, ale při upravené verzi házení povolujeme a hrajeme s tenisákem či s ufem. Pozn. 2: Ideální obuv: kopačky (dobře se kličkuje).
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 4--30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: 2 ,,vlajky'
 
Boj o totem
Na louce je vyznačen kruh, kolem kterého se rozestaví obránci. Do středu kruhu položíme totem, nebo předmět, který jej nahrazuje. Ve vzdálenosti asi 20 metrů od totemu určíme metu, která bude sloužit k oživování lapených útočníků. Útočníků i obránců by měl být stejný počet. Obránci mohou vybíhat maximálně 2 metry od kruhové hranice do vnějšího prostoru, kde mohou dotykem zajímat útočníky. Každý útočník vyřazený dotykem obránce běží k metě, a zde vyčká tak dlouho, dokud nepřiběhne další vyřazený. Hra může být časově omezena, nebo může končit dotykem nebo odnesením totemu. Odnesení totemu je komplikováno nutností proniknout kruhem obránců i zpátky. Lze počítat také pouze dotyky totemu (dotyk totemu je 1 bod). Role útočníků a obránců je vhodné prostřídat.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: do 60 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: totem nebo předmět jej nahrazující
 
Boj o praporek
Hru můžeme hrát na hřišti nebo planince přibližně 30$ imes$40 m. Hrají dvě stejně početná družstva. Za jednu krátkou stranou jsou ,,obránci', za druhou ,,útočníci'. Volí si kapitány, kteří musí mít poznávací znamení (pásky na rukávech). V deseti až dvanácti metrech od obránců pověsíme praporek. Úkolem účastníků je odnést tento praporek za svou čáru. Na znamení organizátora hry kapitán družstva obránců posílá k praporku (na jeho ochranu) několik hráčů. Ti stojí v pěti až šesti krocích od praporku. Jejich úkolem je dotknout se hráčů protivníkova družstva, kteří se snaží přiblížit k praporku. Velkou úlohu hraje kapitán útočníků, který má právo dotknutím vyřazovat obránce ze hry. Oni jeho vyřadit nemohou. Tak obránci, kteří mají právo vyřazovat hráče protivníka, sami mohou být v kteroukoliv chvíli vyřazeni kapitánem. Vyřazení obránci odcházejí za čáru útočníků víc se hry nezúčastní. Místo nich posílá kapitán na ochranu praporku nové hráče. Útočníci, kterých se obránci dotkli, odcházejí za čáru obránců. Místo nich přicházejí noví hráči. Chtějí-li útočníci zvítězit, musí odnést praporek za svou čáru. Jestliže se obránce na zpáteční cestě dotkne účastníka, který nese praporek, vypadá útočník ze hry a praporek je dán na původní místo. Útočníci mohou spoléhat na ochranu svého kapitána a obětovat několik svých hráčů, aby se ostatní mohli dostat k praporku a odnést ho. Podaří-li se jim uchopit praporek, mohou jej na zpáteční cestě předávat jeden druhému jako štafetu. Hra končí, dostane-li se praporek za čáru útočníků, nebo když je útočníkům vyřazena polovina hráčů. V tomto případě vyhrává ovšem družstvo obránců. Po skončení můžeme hru opakovat a družstva si vymění úlohy.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště 30$ imes$40m
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: praporek
 
Boj o jablko
Soutěžní páry se postaví v sále na start stanovené soutěžní trasy. Stojí proti sobě a zakousnou se do jablka, které jim podal rozhodčí. Zakusuje se každý samozřejmě z jiné strany. Úkolem soutěžících párů je na pokyn co možná nejrychleji absolvovat stanovenou trasu (např. 2$ imes$ přes sál, slalom mezi židlemi apod.), nesmí však upustit jablko a musí být do něj oba dva stále zakousnuti. Spadne-li jablko, je pár diskvalifikován. Odtrhne-li se chlapec od děvčete nebo děvče od chlapce, je jim to pouze 2$ imes$ prominuto, odtrhnou-li se vícekrát, jsou také diskvalifikováni. Vítězí pár, který doběhl jako první nebo ten, který splnil největší část soutěžního úkolu.
 • Druh: běhací
 • Místo: rovná trať
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: na jednu dvojici jedno velké jablko
 
Blíženci
Po louce se rozházejí lístečky dvou barev. Dva hráči se přiváží k sobě za jednu nohu a jednu ruku. Na dané znamení počnou společně (jak jinak) běhat po louce a sbírat papírky. Každý z hráčů sbírá papíry určené barvy. Varianta A: Hráči spolu při sbírání spolupracují. Vítězí dvojice, která nasbírá více lístečků. Varianta B: Hráči spolu nespolupracují, vítězí jednotlivec.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 5 minut na dvojici
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: svazovadla, dvojbarevné papírky
 
Blbárna
Nenáročná a velice úspěšná hra. Hráči se rozdělí do dvou družstev a seřadí se za sebou. Před každým družstvem je ve vzdálenosti asi 10--15 metrů zatlučen do země kolík, který vyčnívá asi 25--30 cm. Na pokyn rozhodčího vybíhá z každého družstva jeden hráč, dobíhá ke kolíku, uchopí ho oběma rukama a co nejrychleji absolvuje 10 oběhů kolíku v předklonu. Po skončení desátého oběhu se narovná a vrací co nejrychleji zpátky. V okamžiku, kdy se dotkne dalšího hráče ve svém družstvu, jeho úloha skončila a zařazuje se na konec družstva. Vybíhá další hráč. Vítězí družstvo, které dříve absolvovalo běh i otáčení. Pokud se nám nechce zatloukat kolíky, lze hráče přimět k modifikované poloze. Hráč se předkloní s hlavou ke kolenům udělá sloní chobot (jednou rukou se chytí za nos, druhou provlékne) a rozhodčí jej desetkrát otočí. Výhodné je také potom něco sebrat a donést dalšímu hráči.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: kolík
 
Běžet --- stát!
Děti stojí v párech za sebou ve velkém kruhu. Tvoří tak vnitřní a vnější kolo. Dvojice jsou od sebe vzdáleny asi 3 m. Počet hráčů musí být lichý, třináct, patnáct nebo sedmnáct. Lichý hráč stojí sám. Jeden hráč stojí uprostřed kruhu. Když zvolá ,,Běžte!', musí se všechny děti dát do běhu. Vnitřní kruh běží doleva, vnější doprava. Zvolá-li ,,Stůjte', musí každé dítě co nejrychleji vyhledat partnera druhého a spojit se s ním do páru. Protože hraje lichý počet, jeden hráč vybude. Ten může od hráče, který stojí uprostřed kruhu, dostat babu. Může se však zachránit tím, že se připojí k jednomu páru. Ale tři nemohou zůstat pohromadě. Hráč, stojící vpravo od hráče, který se připojil ke dvojici, musí odběhnout. Chytil-li střední některého hráče, jde tento hráč do středu kruhu, stává se středním.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Běhání o závod
Družstva o stejném počtu stojí v zástupu. V družstvech musí všichni hráči vykonat stejné úkoly (k vyznačené metě a zase zpět). Dokud nesplní úkol jeden hráč, nemůže začít druhý. Vítězí družstvo, jehož hráči dokončili nejdříve a stojí opět ve svém výchozím postavení, nebo družstvo, které získalo větší počet bodů. po jedné noze. předmět rychlými kroky. kupředu. podlezení židle, vypití vody, aniž by se dotkl sklenice atd.
 • Druh: běhací
 • Místo: rovná trať
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Běhání o body
Na hřišti vyznačíme asi 40--50 kroků od sebe dva kruhy tak velké, aby se tam vešlo celé družstvo. Každé družstvo se postaví do jednoho kruhu. Družstvo A, které vyhrálo los, začíná tím, že vyhodí míč směrem k družstvu B a rychle přebíhá do kruhu družstva B. Družstvo B se snaží míč chytit v letu. (Jakmile je míč ve vzduchu, je dovoleno hráčům kruh opustit). podaří-li se mu to, získává bod. Bod získá také tehdy, když míčem, který nechytili v letu, zasáhnou někoho z přebíhajícího družstva. Pak se přebíhá znovu, ale mlč vyhazuje druhé družstvo. Kdo získá za pět minut hry více bodů, vítězí.
 • Druh: běhací
 • Místo: hřiště 50$ imes$20 kroků
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: míč
 
Běhací závod družstev
Vedle sebe je několik stejně dlouhých tratí. V první běhá hráč sám. Na druhé trati běhají dva hráči, z nichž druhý sedí prvnímu na zádech. Na třetí mohou běhat tři hráči, přičemž dva krajní běží dopředu a drží za lokty prostředního, jenž běží zpátky. Na čtvrté... Hra trvá libovolně dlouho. Podle zvolené trati dostávají hráči body. Je na hráčích jak budou běhat, ale kdo má nejvíce bodů, vítězí.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: max. 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: vymezení startu, rozhodčí s~papírem a tužkou
 
Běh s~kolíkem
Družiny se připraví na čáru. Vedoucí řekne nějaký čas (5 sec až minutu). Úkolem hráče, který je zrovna na řadě, je donést kolík co nejdále, zapíchnout jej do země a vrátit se ve stanoveném limitu. Kolík se nesmí házet. Kdo přiběhne po limitu, tomu se nepočítají žádné body. Vítězí ta družina, která má kolík nejdále. V této hře se postupně vystřídají všichni členové družiny.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 30--45 min.
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: kolíky, stopky
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Výtvarný tábor v K…
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
 
FLEXI tábor v Kunč…
Zaměření: Zážitkový
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.