Táborové hry

Dárky

Vybereme si jednoho hráče. 'Slyšeli jsme, že jdete na cesty' říkají mu, 'budete v různých místech?' hráč to potvrzuje a ptá se, jestli bude mít organizátor hry nějaká přání. přání bude mnoho. Všichni hráči se na něho po řadě obracejí s osobními prosbami. 'Já mám strýčka v Plzni, navštivte ho,' praví první hráč, 'slíbil, že mi něco pošle.' Každý jmenuje některé město a svého příbuzného nebo přítele, k němuž by měl hráč zajít. Podle podmínek hry uvádějí se jen známá města a začáteční písmena jejich jmen musí být různá. Cestovatel je člověk velmi ochotný, vyslechne všechna přání a slíbí, že je splní. Rozloučí se a odjíždí na svou dalekou cestu, to znamená, že odchází z místnosti. 'Cestování' hráče netrvá déle než pět minut. To ale stačí k tomu, aby vymyslel co komu přivézt. Při vybírání dárků se řídí tímto pravidlem: dárek musí mít stejné začáteční písmeno jako město, odkud je přivezen a odevzdat se musí tomu, kdo toto město jmenoval. Tak např. tomu, kdo řekl Plzeň papír nebo punčochu. Čím směšnější dárek, s tím větší radostí jej ostatní hráči přijmou. 'Byl jsem u vašeho dědečka,' říká některému z hráčů. 'Poslal vám ohlávku.' Jestliže ten, komu je určen tento dárek, řekl Olomouc, je to správné a dárek je dobře doručen. Jestliže se však hráč zmýlí, hráč dárek nepřijme. Když hraje více než 5 hráčů, jedna chyba se nepočítá. Ale za dvě chyby již dostane pokutu: znovu sbírá přání a podruhé jede na své 'daleké cesty'.

Druh: smyslová
Místo: kdekoli
Délka: 15 min
Vybavení:
Hráčů: jeden a všichni
Číselná slepá bába

Očíslovaní hráči sedí na židlích v kruhu. Ve středu kruhu je nakreslená značka. Jeden z hráčů se zavázanýma očima stojí uprostřed kruhu. Řekne dvě čísla (neříká samozřejmě svoje číslo). Úlohou hráčů s danými čísly je vyměnit si místa. Každý se přitom musí dotknout značky ve středu kruhu. Když je některý z nich chycený (stačí se dotknout), stává se slepou babou on. Pokud hráč sedí, vztahuje se něj imunita. Jakmile se však postaví, nesmí si už na své bývalé místo sednout zpět.

Druh: smyslová
Místo: kdekoli
Délka: 10 min.
Vybavení:
Hráčů: skupina a jeden
Co zmizelo?

Položte na stůl 30 drobných předmětů a zavolejte oddíl. Dovolte hráčům, aby si vystavené předměty minutu prohlíželi. Pak jim řekněte, aby zavřeli oči a přikryli si je dlaněmi. Vezměte jeden předmět a uschovejte jej. Na váš pokyn si oddíl začne znovu prohlížet věci na stole. Kdo první ohlásí, který předmět zmizel, získá jej jako trofej a schová si jej do kapsy. Potom hráči zavřou oči a vy schováte další věc. Jestliže nikdo z oddílu neodhalí, co se ztratilo, řeknete jim, aby zase zavřeli oči, předmět vrátíte na stůl a odeberete jiný. Soutěž pokračuje, dokud na stole nezůstane 5 věcí. Potom si hráči spočítají své trofeje--kdo jich bude mít nejvíc, vyhrál.

Druh: smyslová
Místo: u stolu
Délka: do 15 min
Vybavení: drobné předměty
Hráčů: jednotlivci
Co se změnilo?

Vedoucí družiny má vždycky u sebe pro tuto hru 11--15 různých malých věci. Knoflík, zátka, pero, tužka, kamínek, zápalka, poštovní známka atd. Všechny věci rozložíme na stole a přikryjeme novinami. Hráč se během 30 vteřin seznamuje s rozmístěním věcí; pak se otočí zády ke stolu; zatím tři nebo čtyři věci přemístíme. Znovu musí hráč 30 vteřin prohlížet věci. Pak opět všechno přikryjeme novinami. Nyní se zeptáme hráče: co se změnilo v rozestavení předmětů, které z nich byly položeny na jiné místo? Za každý správně určený předmět se připočítává jeden bod, za každou chybu se jeden bod odpočítá. Chybou je, když hráč řekne věc, která se nepřekládala na jiné místo. Podmínky hry musí být pro všechny stejné, jestliže jsme prvnímu přemístí-li čtyři předměty, musíme i ostatním přemístit stejný počet. V tomto případě je nejlepší výsledek čtyři body. Všichni, kteří je získají, jsou vítězi hry.

Druh: smyslová
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: malé předměty
Hráčů: jednotlivci
Bystré očko

Vedoucí se postaví tak, aby na něj bylo dobře vidět a aby dobře obhlédl okolí. Hráči se zamaskují v určené vzdálenosti. Vedoucí si na sebe navléká startovní čísla (musí si je pamatovat nebo zapisovat). Hráči vedoucího pozorují a čísla, která si vedoucí obléká, si snaží zapamatovat. Zkouší se nepozorovaně připlížit co nejblíže, aby dobře viděli. Vedoucí vyřazuje hráče, které vidí. Zvítězí hráč, jenž není vyřazen.

Druh: smyslová
Místo: venku
Délka: 60 min
Vybavení: startovní čísla
Hráčů: jednotlivci
Barevné tužky

Nařežte z tenkých proutků asi 8--10 hůlek, velkých jako tužky. Hůlky obarvěte jasnými barvami: modrou, červenou, zelenou, oranžovou, přibližně 2--3 hůlky jednou barvou. Jeden hráč vezme barevné tužky, list papíru a tužku a půjde místností, školní chodbou nebo venku kolem bloku domů. Jeho úkolem je jít stále při pravé straně a vrátit se na původní místo. Cestou musí rozložit na různých místech tužky. Každou je třeba položit tak, aby ji bylo vidět, ale aby nebyla příliš nápadná. Hráč se musí řídit zásadami maskování a vybírat hůlky takové barvy, aby byly na podkladě méně vidět. Hráč si zapisuje pořadí, jak rozestavil hůlky za sebou. Potom, jeden za druhým ve stanovených intervalech (asi 3 minuty) projdou stejnou trasou i ostatní hráči. Cestou se u hůlek nezdržují a neberou je do ruky. Dělají si jen poznámky do zápisníku. Každý po návratu přečte po pořádku barvy hůlek, jak je cestou zpozoroval. Vítězí ten, kdo po cestě neminul žádnou hůlku.

Druh: smyslová
Místo: trasa
Délka: 3 min na hráče
Vybavení: 8--10 barevných proutků, zápisník, tužka
Hráčů: jednotlivci
Žouželení

Nesmyslné slovo žouželení použijeme jako záměnu pro jistou činnost (např. poslouchat rozhlas, spát, učit se...). Vybereme jednoho hráče, který odejde za dveře. Zbylí hráči se domluví na nějaké činnosti a pak zavolají hráče zpět. Jeho úkolem bude pomocí otázek zjistit, na jaké činnosti se ostatní domluvili. Otázky však musí začínat slovem žouželení: ,,Žouželí se ve dne?', ,,Žouželil někdy už každý z nás?' Odpovídat se smí jen ano či ne. Otázky, na něž nelze odpovědět jednoznačně, vedoucí zamítá. Obměna: jeden hráč si myslí činnost a ostatní ji hádají.

Druh: se slovy
Místo: kdekoli
Délka: 15 min
Vybavení:
Hráčů: skupina a jeden
Živá abeceda

Družiny si připraví sérii písmen abecedy, které jsou napsány velkými viditelnými písmeny. Každé družstvo má jinou barvu. Každý hráč dostane 2--3 písmena, tak, aby družstvo mělo rozdělenou kompletní abecedu. Každé družstvo stojí ve stejné vzdálenosti od organizátora hry. Ten řekne nějaké slovo, například ,,klec'. Hráči, kteří mají písmena, z nichž se skládá toto slovo, běží rychle k organizátorovi hry a postaví se na vymezeném místě do řady a utvoří vyvolané slovo. Kterému družstvu se to dříve podaří, získává bod. Organizátor hry říká jen slova, kde se jedno a totéž písmeno vyskytuje jen jednou (např. žito, mouka, balón, kopec aj.).

Druh: se slovy
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: papíry s~písmeny
Hráčů: dvě skupiny
Žebříček

Uspořádejte soutěž. Kdo dříve sestaví tři žebříčky s dvanácti příčkami z podstatných jmen, začínajících písmeny a, u a d, žebříček z podstatných jmen, která začínají písmeny o, p, n, s, v může mít 14--17 příček. Zde je znázorněn žebříček z podstatných jmen, který má 14 'příček'. O Oř Okr Olga Osada Obálka Ohníček Opeřenec Objevitel Otrokovice Opatrovanec Obohacovatel Obdivovatelka Obrazotvornost Všechna slova začínají písmenem 'o' a v každém následujícím slově je jen o jedno písmeno více.

Druh: se slovy
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: skupiny
Znalost slov

Vedoucí řekne například 'C 6'. Značí to, že hráči musí rychle, každý zvlášť, vymýšlet taková česká podstatná jména, která začíná jí písmenem 'C' a mají celkem 6 písmen. Doba na přemýšlení je limitovaná. Kdo napíše nejvíce slov, vítězí. Lze si připravit i dvě hromádky lístků. V jedné jsou písmena a v druhé číslice. Vytažením z každé hromady se získají typy pro psaní písmen.

Druh: se slovy
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: papíry, tužky, lístečky
Hráčů: skupiny či dohromady
Z jednoho co nejvíc

delším slově, které si zapíší na svůj list papíru. Z jeho písmen se pak každý snaží utvořit co největší počet slov. Smí se tvořit ta slova, skládající se výhradně z písmen, z nichž se dané slovo skládá, a to i co do počtu. Obsahuje-li dané slovo jedno A, nesmí se v žádném novém slově vyskytovat A dvakrát. Smí se tvořit jen podstatná jména, nikoli vlastní, v prvním pádě jednotného čísla. (Háčky a čárky se nesmí přidávat ani ubírat). Každé utvořené slovo musí mít alespoň tři písmena. U zkušených hráčů může kdykoli ukončit kterýkoli hráč tak, že řekne ,,DOST'. Všichni si spočítají utvořená slova. Ten, který jich má nejvíc, začne pomalu číst svůj seznam. Je samozřejmé, že mnoho ze čtených slov mají ve svých seznamech i jiní hráči. V takovém případě vzkřiknou ,,Mám!' a přečte svůj seznam slov další hráč, opět se vyškrtají slova, společná u dvou nebo více hráčů a takto se postupně vystřídají všichni. Vyhrává ten, kterému zbylo nejvíc nepřeškrtnutých slov. Ukázka : Dáno je slovo SAMOOBSLUHA. Tvořená slova o nejméně 4 písmenech : Obloha, album, bluma, halas, halma, houba, losos, laso, moula, ohlas, sloha, sobol, aula, basa, hlas, husa, lama, louh, maso, mlha, molo, mula, obal, osma.

Druh: se slovy
Místo: kdekoli
Délka: do 30 min
Vybavení: tužka a papír pro hráče
Hráčů: sou vyz
Turnaj důvtipu

Vedoucí hry zapíše všechny hráče na papírek do svislého sloupku. Pak dává různé otázky. Kdo odpoví správně jako první, dostane 3 body, druhý dva, třetí jeden. Další už se nebodují. (Chcete-li však, můžete i další bodovat. V takovém případě první musí dostávat bodů ovšem více, a to tolik, kolik je hráčů, přičemž každý další obdrží o 1 bod méně, než předchozí). A jaké jsou otázky? Kdo vysloví nejdříve v prvním pádu nějaké české podstatné jméno, které má osm písmen? Napište do jedné minuty co nejvíce slov, ve kterých jsou alespoň tři písmena stejná. Řekněte nějaké podstatné české jméno, které má deset písmen. Vyřkněte sloveso, začínající písmenem 'R'. Řekněte nějaké české slovo, z kterého výměnou či ubráním nebo přidáním jednoho písmene vznikne slovo jiné. (Například SOL STOL, OKO OKNO, ČERT ČERT atd.) Vedoucí hry si vymýšlí sám podobné otázky a připisuje k jménům jednotlivých hráčů body podle rychlosti a správnosti odpovědi. Nakonec se body sečtou a sestaví se žebříček hráčů podle výsledků.

Druh: se slovy
Místo: kdekoli
Délka: 5 min
Vybavení: papíry a tužky
Hráčů: dohromady
Tiskárna v~klubovně

Nastříhali jsme si asi 150 čtverečků čistého papíru velikosti 5$ imes$5 cm. Na každý jsme pak napsali čitelně a tiskacím písmem vždy po jednom písmenu z abecedy. Písmen, která se v češtině vyskytuji často (například samohlásky), jsme napsali větší počet, málo používaných méně. Tak s písmenem A, E, 0 jsme připravili asi po 10 až 12 čtverečcích, s písmenem O, { extasciitilde} jen asi po třech. Když byly všechny čtverečky popsány, promíchali jsme je a obrátili všechny písmenem dolů. Pak si z této hromádky čtverečků vytáhl každý z nás po deseti, ale nesměl se zatím ještě dívat, jaká písmena na nich má. (Protože jsme použili silnějšího papíru, písmena neprosvítala na druhou stranu). A když už jsme všichni měli své papírky před sebou, dal Tomek start a my jsme je rychle začali obracet písmeny nahoru. úkolem bylo, aby každý hráč ze svých písmenek vytvořil nějaké české slovo, které má alespoň dvě písmena. Čím více slov se mu z té desítky písmen podařilo sestavit, tím ovšem lépe. Přitom ale nesměl k utvořeni druhých slov používat písmena, z nichž měl sestavena už jiná slova. Lhůta k sestavování slov byla pět minut. Mohla se ale zkrátit, když už nikdo ze své desítky nemohl nic dalšího sestavit. Pak se každému z nás zapsaly jeho výsledky (počet slov), papírky se vrátily na hromadu, zase se důkladně promíchaly a začalo druhé kolo: opět si každý vybral 10 čtverečků a začal na daný start sestavovat. Někdy se stalo, že si hráč vytáhl tak nešťastně seskupená písmenka, že se mu z nich nepodařilo sestavit ani jedno slovo. V tom kole tedy neobdržel žádný bod. To se nedalo nic dělat. Po deseti kolech se spočítalo, kolik kdo celkem utvořil slov, a podle toho byl sestaven žebříček hráčů.

Druh: se slovy
Místo: kdekoli
Délka: 5 min na hru
Vybavení: lístečky s~písmenky
Hráčů: skupiny
Tiskárna na trávě

Připravte si doma do sáčku asi 200 lístečků z tuhého papíru. Na každý napište jedno písmeno abecedy. Bude tedy každé písmeno na několika lístcích. Čím je písmeno v naší řeči používanější, tím více lístečků mu věnujte. (Jsou to například samohlásky, souhláska S, méněkrát se již používá souhlásek Ž, R, Č apod.) Lístečky rozházejte po louce nebo po hřišti. Na dané znamení závodník běží od startovní čáry do louky a má za úkol vyhledat taková písmenka, aby z nich mohl sestavit jakékoli české slovo na šest písmen. (Při druhém kole hry můžete si určit jiný počet písmen např. osm.) Ostatní hráči zatím nezávodí a kontrolují čas toho, kdo je na trati. Čas je mu změřen, když z lístečků, které přinesl, sestaví na zemi před ostatními slovo o žádaném počtu písmen. Pak se lístky vrátí do herního pole a startuje další hráč za stejných podmínek: musí si vzpomenout na nějaké slovo o určeném počtu písmen, lístky s těmito písmeny nalézt a seřadit. Opakujte závod v několika kolech, výsledky (vteřiny) každému hráči sečítejte. Vítězem je hráč s nejnižším počtem vteřin.

Druh: se slovy
Místo: louka
Délka: 10 min
Vybavení: papírky s písmenky
Hráčů: dohromady či skupiny
Telegramy

Každý hráč dostane blanket na telegram a tužku. Na blanket napíše deset písmen, jedno od druhého asi 4 cm. Žádné písmeno se nesmí opakovat. Všechny blankety se pak předají o jedno místo doprava a každý hráč napíše telegram, v němž musí slova začínat těmi písmeny, která tam jsou již předepsaná. Telegramy pak nahlas přečteme.

Druh: se slovy
Místo: kdekoli
Délka: 15 min
Vybavení: papíry, tužky
Hráčů: skupiny
Táborová povídka

Každý stan napíše co nejdelší a co nejsouvislejší povídku, přičemž smí používat jen slov začínajících některým ze čtyř (nejvíce z pěti) písmen, jež vedoucí předem určí.

Druh: se slovy
Místo: kdekoli
Délka: 15 min
Vybavení: papíry, tužky
Hráčů: skupiny
Šest písmen

Napište na malé lístečky všechna písmena abecedy (tedy i s háčky a čárkami). Pak lístky zamíchejte a položte je písmeny dolů na stůl. Nikdo neví, kde které písmeno leží. Pak si každý hráč vybere libovolně 6 lístků, ale nesmí se zatím podívat, jaká písmena si vybral. Když má každý 6 lístků v ruce, vedoucí dá znamení, na které všichni své lístky obrátí, přečtou si písmena na nich a snaží se co nejrychleji sestavit z nich nějaké české nebo slovenské podstatné jméno v 1. pádě. (K sestavení slova není nutno použít všech šesti písmen!)

Druh: se slovy
Místo: kdekoli
Délka: 2 min na kolo
Vybavení: lístečky s~abecedou
Hráčů: skupiny
Sto slov

Kdo napíše více slov (nebo jen podstatných jmen) začínajících stejným písmenem. První, kdo napsal sto slov, ohlásí to nahlas. Ostatní hráči přeruší psaní. Za každé slovo se jim potom započítává jeden bod. Počet slov zmenšíme u dětí mladšího věku na 50 nebo na 30. Hru můžeme omezit také časově. Vyhrává ten, kdo za 10 minut napíše nejvíce slov.

Druh: se slovy
Místo: kdekoli
Délka: 10 min na jedno kolo
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci či skupiny
Stejné písmeno

na stejném místě. Dohodnou se například, že L (N, K) bude v neopakujících se podstatných jménech, skládajících se z pěti (sedmi) písmen, na třetím (čtvrtém) místě. HuLán FaLeš Malše GoLem LeLek JeLen JíLec OrLík KoLík JaLta DáLka ŽiLka KoLín HaLka Malta KoLek DůLek OdLiv ZáLiv MiLan

Druh: se slovy
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: e dom
Slovo obsahující samohlásky

samohlásek. Samozřejmě ten, kdo vymyslí slovo, kde jsou všechny a to ještě třeba podle abecedy, vyhrává. Př.: dvAcEtIkOrUnY, krEmAtOrIUm

Druh: se slovy
Místo: kdekoli
Délka: 5 min
Vybavení: tužka, papír
Hráčů: ají za úkol vymysle

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.