Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Kuličková
Kolem stolu jsou rozestaveni hráči. Na jeden konec šikmé plochy se postaví organizátor hry a na druhý jeho konec pomocník. Hra začne tím, že organizátor vybírá kuličky z neprůhledného sáčku a kutálí je po nakloněné ploše a jeho pomocník kuličky chytá a dává rovněž do neprůhledného sáčku. Kuličky se kutálí v rychlém sledu. Úkolem hráčů je zapamatovat si, v jakém pořadí se koulely kuličky za sebou. Předem je stanoveno podle čeho (barva, velikost atd.). Až koulení skončí, napíší hráči pořadí. Za správně popsanou kuličku ve správném pořadí jsou dva body, za kuličku nesprávně umístěnou, ale správně popsanou jeden bod.
 • Druh: smyslová
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: šikmá plocha, 10--15 různobarevných kuliček
 
Koruna
U stolu sedí dvě družstva proti sobě. Jedno družstvo má ruce pod stolem a podává si korunu. Kdokoliv z druhého družstva řekne dost. Na tento povel musí první družstvo plácnout rukama o stůl a nechat je ležet na stole. Druhé družstvo se snaží podle zvuku uhodnout, kdo z hráčů má pod rukou korunu. Při dostatku hráčů (nad 6 v družstvu) může být více pokusů o uhádnutí (až 3). V případě, že se podaří uhádnout, kde je koruna, vymění si družstva úlohu.
 • Druh: smyslová
 • Místo: u stolu
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: koruna
 
Korálky
Vedoucí hry vysype na stůl pytlík s korálky. Po chvíli beze slova korálky posbírá a dá nazpět do pytlíku. Úkolem hráčů je určit počet korálků všech barev, určit jejich velikost, druh materiálu (např. největší byl modrý s dírkou, nejmenší bílá skleněná kulička).
 • Druh: smyslová
 • Místo: u stolu
 • Délka: 45 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: korálky všech barev a velikostí
 
Kimovka na dálku
Vedoucí chodí po cestě sem--tam a vždy viditelně nese jeden předmět. Poschovávaní hráči si musí zapamatovat předměty i jejich pořadí. Po skončení hry napíší předměty na papír. Správný předmět 2b, pořadí 1b. Koho vedoucí uvidí, je vyloučen.
 • Druh: smyslová
 • Místo: libovolné s cestou
 • Délka: 30--45 min
 • Hráči: jednotlivci 9--14
 • Pomůcky: různé předměty
 
Kdo zaklepal?
několik kroků od stolu a obrátí se k němu zády. Ostatní hráči se posuňky dohodnou a jeden z nich zaklepe na stůl. Potom se onen hráč vrátí a má poznat podle toho, jak se kdo provinile a neklidně tváří, kdo klepal. Uhodne-li, jde dále poslouchat ten, kdo byl prozrazen. Neuhodne-li, musí jít poslouchat znovu.
 • Druh: smyslová
 • Místo: u stolu
 • Délka: 5 min
 • Hráči: edí u stolu.
 • Pomůcky:
 
Kdo pískal
Před zahájením hry dá vedoucí jednomu nebo několika hráčům píšťalku. Když je hra zahájena, rozejdou se hráči do terénu. Čas od času se ozve písknutí. Přitom se hráči s píšťalkami neustále skrývají svým pronásledovatelům. Hra se hraje v hustě zarostlém a zalesněném terénu na ploše asi jednoho čtverečního kilometru. Hráči se pohybují jednotlivě, sdružování není dovoleno. Čas od času musí zapískat. Úkolem ostatních je určit co nejdříve, kdo píská, a chytit ho. Kdo odhalí nejvíce pískajících, je vítězem.
 • Druh: smyslová
 • Místo: terén
 • Délka: 45 min
 • Hráči: skupina a jeden či více
 • Pomůcky: píšťalky
 
Jakou máte paměť?
Dohodněte se s kamarády, že si půjdete všichni najednou přečíst plakát či nějakou vývěsku, kterou ze svého stanoviště sice vidíme, ale nerozeznáme pro velkou vzdálenost její text. Běžíme k ní všichni stejně (tedy žádné předhánění), čteme ji jednu minutu (případně dvě i více, dle množství textu) a když umluvená doba uplynula, obrátíme se od vývěsky a každý píše na papír její text tak, jak si jej zapamatoval. Kdo má z nás nejbystřejší hlavu? Kdo si nejvíce zapamatoval její slovosled!
 • Druh: smyslová
 • Místo: u cedule
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: cedule, papíry, tužky
 
Hledejte veverku!
Používáme při ní malé veverky koupené v hračkářství. Někdy se spokojíme jen s malým látkovým míčkem, kterému přimalujeme oči, nos a ústa. Všichni hráči až na jednoho vyjdou ven. Určený hráč pak umístí veverku kamkoli nahoru nebo dolů, ale tak, aby ji bylo dobře vidět. Pak se všichni vrátí a začnou hledat. Kdo veverku uvidí první, tiše usedne a dostane 1 bod. Postupně usedají i ostatní, hned jak spatři veverku, a snaží se chovat nenápadně, aby ostatním neprozradili místo úkrytu. Obvykle se hraje, dokud nemá někdo tři body to je vítěz. Někdy však hrajeme tak dlouho, až už má aspoň jeden bod každý kromě jednoho tomu pak zůstane málo lichotivý titul 'Největší nemehlo'.
 • Druh: smyslová
 • Místo: místnost, příroda
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: veverka
 
Hledání písmen I.
Na kartičky, zhotovené ze silnějšího papíru, napište všechna písmena abecedy. (Na každou kartičku jedno písmeno.) Kartičky jsou pak libovolně rozloženy po stole, písmeny dolů. Nikdo tedy neví, kde které písmeno se nalézá. Vedoucí pak hlásí: 'Hledá se písmeno A.' Na tato slova všichni hráči současně vezmou si po jedné kartičce a podívají se, jaké písmeno kdo vytáhl. Není-li mezi nimi písmeno A, vrátí všichni hráči kartičky zpět, zamíchají a tahá se znovu a to tolikrát, až někdo písmeno A nalezne. Toto nalezené písmeno si ponechá. Pak se hledá písmeno B, atd., až se tak zvolna všechna písmena odstěhují k různých hráčům. Kdo má na konci hry nejvíce písmen, vyhrává.
 • Druh: smyslová
 • Místo: u stolu
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papírové kartičky s~abecedou
 
Hledačka I.
Vedoucí si připraví tolik papírů různých barev, kolik je hráčů. Na tyto papíry napíše různé úkoly (např. dopis morseovkou, různé hádanky a chytačky ap.). Obsah každého papíru je stejný, každý hráč má tedy tytéž úkoly jako druzí. Vedoucí hry tyto papíry rozstříhá na stejný počet nepravidelných ústřižků a v nepřítomnosti členů je porůznu ukryje (pod nábytkem, ve skulinách ap., ale tak, aby vždy alespoň růžek byl vidět). Pak hráči přijdou, každý hledá ústřižky své barvy, sestaví je a luští úkoly na nich. Boduje se rychlost i správnost hledání a luštění.
 • Druh: smyslová
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry s~úkoly
 
Dvanáct vteřin a dost
Hráčům předvedeme 12 různých geometrických obrazců (kruh, ovál, mnohoúhelníky atd.) po dobu 12 vteřin. Potom se všichni hráči snaží nakreslit tyto obrazce zpaměti a co nejpřesněji. Při hodnocení srovnáme zadání a výtvory, hráči by si měli všimnout chyb, kterých se dopustili. Hned potom tutéž zkoušku opakujeme znovu. Tentokrát už jistě budou mít všichni zakresleno všechno bez chyb. Ve zkoušce pak lze pokračovat kreslením obrazců, které vymysleli sami hráči a zároveň zvyšováním počtu obrazců.
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: 12 nakreslených obrazců
 
Deset čísel
Přečtěte deset číslic, dvouciferných (například 84, 42, 11, 39 atd.). Pak se každý chopí tužky a snaží se napsat jich tolik, kolik si jich zapamatoval.
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry a tužky
 
Dárky
Vybereme si jednoho hráče. 'Slyšeli jsme, že jdete na cesty' říkají mu, 'budete v různých místech?' hráč to potvrzuje a ptá se, jestli bude mít organizátor hry nějaká přání. přání bude mnoho. Všichni hráči se na něho po řadě obracejí s osobními prosbami. 'Já mám strýčka v Plzni, navštivte ho,' praví první hráč, 'slíbil, že mi něco pošle.' Každý jmenuje některé město a svého příbuzného nebo přítele, k němuž by měl hráč zajít. Podle podmínek hry uvádějí se jen známá města a začáteční písmena jejich jmen musí být různá. Cestovatel je člověk velmi ochotný, vyslechne všechna přání a slíbí, že je splní. Rozloučí se a odjíždí na svou dalekou cestu, to znamená, že odchází z místnosti. 'Cestování' hráče netrvá déle než pět minut. To ale stačí k tomu, aby vymyslel co komu přivézt. Při vybírání dárků se řídí tímto pravidlem: dárek musí mít stejné začáteční písmeno jako město, odkud je přivezen a odevzdat se musí tomu, kdo toto město jmenoval. Tak např. tomu, kdo řekl Plzeň papír nebo punčochu. Čím směšnější dárek, s tím větší radostí jej ostatní hráči přijmou. 'Byl jsem u vašeho dědečka,' říká některému z hráčů. 'Poslal vám ohlávku.' Jestliže ten, komu je určen tento dárek, řekl Olomouc, je to správné a dárek je dobře doručen. Jestliže se však hráč zmýlí, hráč dárek nepřijme. Když hraje více než 5 hráčů, jedna chyba se nepočítá. Ale za dvě chyby již dostane pokutu: znovu sbírá přání a podruhé jede na své 'daleké cesty'.
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jeden a všichni
 • Pomůcky:
 
Číselná slepá bába
Očíslovaní hráči sedí na židlích v kruhu. Ve středu kruhu je nakreslená značka. Jeden z hráčů se zavázanýma očima stojí uprostřed kruhu. Řekne dvě čísla (neříká samozřejmě svoje číslo). Úlohou hráčů s danými čísly je vyměnit si místa. Každý se přitom musí dotknout značky ve středu kruhu. Když je některý z nich chycený (stačí se dotknout), stává se slepou babou on. Pokud hráč sedí, vztahuje se něj imunita. Jakmile se však postaví, nesmí si už na své bývalé místo sednout zpět.
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Co zmizelo?
Položte na stůl 30 drobných předmětů a zavolejte oddíl. Dovolte hráčům, aby si vystavené předměty minutu prohlíželi. Pak jim řekněte, aby zavřeli oči a přikryli si je dlaněmi. Vezměte jeden předmět a uschovejte jej. Na váš pokyn si oddíl začne znovu prohlížet věci na stole. Kdo první ohlásí, který předmět zmizel, získá jej jako trofej a schová si jej do kapsy. Potom hráči zavřou oči a vy schováte další věc. Jestliže nikdo z oddílu neodhalí, co se ztratilo, řeknete jim, aby zase zavřeli oči, předmět vrátíte na stůl a odeberete jiný. Soutěž pokračuje, dokud na stole nezůstane 5 věcí. Potom si hráči spočítají své trofeje--kdo jich bude mít nejvíc, vyhrál.
 • Druh: smyslová
 • Místo: u stolu
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: drobné předměty
 
Co se změnilo?
Vedoucí družiny má vždycky u sebe pro tuto hru 11--15 různých malých věci. Knoflík, zátka, pero, tužka, kamínek, zápalka, poštovní známka atd. Všechny věci rozložíme na stole a přikryjeme novinami. Hráč se během 30 vteřin seznamuje s rozmístěním věcí; pak se otočí zády ke stolu; zatím tři nebo čtyři věci přemístíme. Znovu musí hráč 30 vteřin prohlížet věci. Pak opět všechno přikryjeme novinami. Nyní se zeptáme hráče: co se změnilo v rozestavení předmětů, které z nich byly položeny na jiné místo? Za každý správně určený předmět se připočítává jeden bod, za každou chybu se jeden bod odpočítá. Chybou je, když hráč řekne věc, která se nepřekládala na jiné místo. Podmínky hry musí být pro všechny stejné, jestliže jsme prvnímu přemístí-li čtyři předměty, musíme i ostatním přemístit stejný počet. V tomto případě je nejlepší výsledek čtyři body. Všichni, kteří je získají, jsou vítězi hry.
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: malé předměty
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
PAINTBALLOVÝ TÁBOR…
Zaměření: Paintballový
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5390 KčDetail
 
 
Tábor u moře Chorv…
Zaměření: Tábor u moře
Začátek: 30. 06. 2023
Pořadatel: Společnost SIN…
10970 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.