Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Bystré očko
Vedoucí se postaví tak, aby na něj bylo dobře vidět a aby dobře obhlédl okolí. Hráči se zamaskují v určené vzdálenosti. Vedoucí si na sebe navléká startovní čísla (musí si je pamatovat nebo zapisovat). Hráči vedoucího pozorují a čísla, která si vedoucí obléká, si snaží zapamatovat. Zkouší se nepozorovaně připlížit co nejblíže, aby dobře viděli. Vedoucí vyřazuje hráče, které vidí. Zvítězí hráč, jenž není vyřazen.
 • Druh: smyslová
 • Místo: venku
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: startovní čísla
 
Barevné tužky
Nařežte z tenkých proutků asi 8--10 hůlek, velkých jako tužky. Hůlky obarvěte jasnými barvami: modrou, červenou, zelenou, oranžovou, přibližně 2--3 hůlky jednou barvou. Jeden hráč vezme barevné tužky, list papíru a tužku a půjde místností, školní chodbou nebo venku kolem bloku domů. Jeho úkolem je jít stále při pravé straně a vrátit se na původní místo. Cestou musí rozložit na různých místech tužky. Každou je třeba položit tak, aby ji bylo vidět, ale aby nebyla příliš nápadná. Hráč se musí řídit zásadami maskování a vybírat hůlky takové barvy, aby byly na podkladě méně vidět. Hráč si zapisuje pořadí, jak rozestavil hůlky za sebou. Potom, jeden za druhým ve stanovených intervalech (asi 3 minuty) projdou stejnou trasou i ostatní hráči. Cestou se u hůlek nezdržují a neberou je do ruky. Dělají si jen poznámky do zápisníku. Každý po návratu přečte po pořádku barvy hůlek, jak je cestou zpozoroval. Vítězí ten, kdo po cestě neminul žádnou hůlku.
 • Druh: smyslová
 • Místo: trasa
 • Délka: 3 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: 8--10 barevných proutků, zápisník, tužka
 
Žouželení
Nesmyslné slovo žouželení použijeme jako záměnu pro jistou činnost (např. poslouchat rozhlas, spát, učit se...). Vybereme jednoho hráče, který odejde za dveře. Zbylí hráči se domluví na nějaké činnosti a pak zavolají hráče zpět. Jeho úkolem bude pomocí otázek zjistit, na jaké činnosti se ostatní domluvili. Otázky však musí začínat slovem žouželení: ,,Žouželí se ve dne?', ,,Žouželil někdy už každý z nás?' Odpovídat se smí jen ano či ne. Otázky, na něž nelze odpovědět jednoznačně, vedoucí zamítá. Obměna: jeden hráč si myslí činnost a ostatní ji hádají.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Živá abeceda
Družiny si připraví sérii písmen abecedy, které jsou napsány velkými viditelnými písmeny. Každé družstvo má jinou barvu. Každý hráč dostane 2--3 písmena, tak, aby družstvo mělo rozdělenou kompletní abecedu. Každé družstvo stojí ve stejné vzdálenosti od organizátora hry. Ten řekne nějaké slovo, například ,,klec'. Hráči, kteří mají písmena, z nichž se skládá toto slovo, běží rychle k organizátorovi hry a postaví se na vymezeném místě do řady a utvoří vyvolané slovo. Kterému družstvu se to dříve podaří, získává bod. Organizátor hry říká jen slova, kde se jedno a totéž písmeno vyskytuje jen jednou (např. žito, mouka, balón, kopec aj.).
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: papíry s~písmeny
 
Žebříček
Uspořádejte soutěž. Kdo dříve sestaví tři žebříčky s dvanácti příčkami z podstatných jmen, začínajících písmeny a, u a d, žebříček z podstatných jmen, která začínají písmeny o, p, n, s, v může mít 14--17 příček. Zde je znázorněn žebříček z podstatných jmen, který má 14 'příček'. O Oř Okr Olga Osada Obálka Ohníček Opeřenec Objevitel Otrokovice Opatrovanec Obohacovatel Obdivovatelka Obrazotvornost Všechna slova začínají písmenem 'o' a v každém následujícím slově je jen o jedno písmeno více.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Znalost slov
Vedoucí řekne například 'C 6'. Značí to, že hráči musí rychle, každý zvlášť, vymýšlet taková česká podstatná jména, která začíná jí písmenem 'C' a mají celkem 6 písmen. Doba na přemýšlení je limitovaná. Kdo napíše nejvíce slov, vítězí. Lze si připravit i dvě hromádky lístků. V jedné jsou písmena a v druhé číslice. Vytažením z každé hromady se získají typy pro psaní písmen.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny či dohromady
 • Pomůcky: papíry, tužky, lístečky
 
Z jednoho co nejvíc
delším slově, které si zapíší na svůj list papíru. Z jeho písmen se pak každý snaží utvořit co největší počet slov. Smí se tvořit ta slova, skládající se výhradně z písmen, z nichž se dané slovo skládá, a to i co do počtu. Obsahuje-li dané slovo jedno A, nesmí se v žádném novém slově vyskytovat A dvakrát. Smí se tvořit jen podstatná jména, nikoli vlastní, v prvním pádě jednotného čísla. (Háčky a čárky se nesmí přidávat ani ubírat). Každé utvořené slovo musí mít alespoň tři písmena. U zkušených hráčů může kdykoli ukončit kterýkoli hráč tak, že řekne ,,DOST'. Všichni si spočítají utvořená slova. Ten, který jich má nejvíc, začne pomalu číst svůj seznam. Je samozřejmé, že mnoho ze čtených slov mají ve svých seznamech i jiní hráči. V takovém případě vzkřiknou ,,Mám!' a přečte svůj seznam slov další hráč, opět se vyškrtají slova, společná u dvou nebo více hráčů a takto se postupně vystřídají všichni. Vyhrává ten, kterému zbylo nejvíc nepřeškrtnutých slov. Ukázka : Dáno je slovo SAMOOBSLUHA. Tvořená slova o nejméně 4 písmenech : Obloha, album, bluma, halas, halma, houba, losos, laso, moula, ohlas, sloha, sobol, aula, basa, hlas, husa, lama, louh, maso, mlha, molo, mula, obal, osma.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: sou vyz
 • Pomůcky: tužka a papír pro hráče
 
Turnaj důvtipu
Vedoucí hry zapíše všechny hráče na papírek do svislého sloupku. Pak dává různé otázky. Kdo odpoví správně jako první, dostane 3 body, druhý dva, třetí jeden. Další už se nebodují. (Chcete-li však, můžete i další bodovat. V takovém případě první musí dostávat bodů ovšem více, a to tolik, kolik je hráčů, přičemž každý další obdrží o 1 bod méně, než předchozí). A jaké jsou otázky? Kdo vysloví nejdříve v prvním pádu nějaké české podstatné jméno, které má osm písmen? Napište do jedné minuty co nejvíce slov, ve kterých jsou alespoň tři písmena stejná. Řekněte nějaké podstatné české jméno, které má deset písmen. Vyřkněte sloveso, začínající písmenem 'R'. Řekněte nějaké české slovo, z kterého výměnou či ubráním nebo přidáním jednoho písmene vznikne slovo jiné. (Například SOL STOL, OKO OKNO, ČERT ČERT atd.) Vedoucí hry si vymýšlí sám podobné otázky a připisuje k jménům jednotlivých hráčů body podle rychlosti a správnosti odpovědi. Nakonec se body sečtou a sestaví se žebříček hráčů podle výsledků.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry a tužky
 
Tiskárna v~klubovně
Nastříhali jsme si asi 150 čtverečků čistého papíru velikosti 5$ imes$5 cm. Na každý jsme pak napsali čitelně a tiskacím písmem vždy po jednom písmenu z abecedy. Písmen, která se v češtině vyskytuji často (například samohlásky), jsme napsali větší počet, málo používaných méně. Tak s písmenem A, E, 0 jsme připravili asi po 10 až 12 čtverečcích, s písmenem O, { extasciitilde} jen asi po třech. Když byly všechny čtverečky popsány, promíchali jsme je a obrátili všechny písmenem dolů. Pak si z této hromádky čtverečků vytáhl každý z nás po deseti, ale nesměl se zatím ještě dívat, jaká písmena na nich má. (Protože jsme použili silnějšího papíru, písmena neprosvítala na druhou stranu). A když už jsme všichni měli své papírky před sebou, dal Tomek start a my jsme je rychle začali obracet písmeny nahoru. úkolem bylo, aby každý hráč ze svých písmenek vytvořil nějaké české slovo, které má alespoň dvě písmena. Čím více slov se mu z té desítky písmen podařilo sestavit, tím ovšem lépe. Přitom ale nesměl k utvořeni druhých slov používat písmena, z nichž měl sestavena už jiná slova. Lhůta k sestavování slov byla pět minut. Mohla se ale zkrátit, když už nikdo ze své desítky nemohl nic dalšího sestavit. Pak se každému z nás zapsaly jeho výsledky (počet slov), papírky se vrátily na hromadu, zase se důkladně promíchaly a začalo druhé kolo: opět si každý vybral 10 čtverečků a začal na daný start sestavovat. Někdy se stalo, že si hráč vytáhl tak nešťastně seskupená písmenka, že se mu z nich nepodařilo sestavit ani jedno slovo. V tom kole tedy neobdržel žádný bod. To se nedalo nic dělat. Po deseti kolech se spočítalo, kolik kdo celkem utvořil slov, a podle toho byl sestaven žebříček hráčů.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min na hru
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: lístečky s~písmenky
 
Tiskárna na trávě
Připravte si doma do sáčku asi 200 lístečků z tuhého papíru. Na každý napište jedno písmeno abecedy. Bude tedy každé písmeno na několika lístcích. Čím je písmeno v naší řeči používanější, tím více lístečků mu věnujte. (Jsou to například samohlásky, souhláska S, méněkrát se již používá souhlásek Ž, R, Č apod.) Lístečky rozházejte po louce nebo po hřišti. Na dané znamení závodník běží od startovní čáry do louky a má za úkol vyhledat taková písmenka, aby z nich mohl sestavit jakékoli české slovo na šest písmen. (Při druhém kole hry můžete si určit jiný počet písmen např. osm.) Ostatní hráči zatím nezávodí a kontrolují čas toho, kdo je na trati. Čas je mu změřen, když z lístečků, které přinesl, sestaví na zemi před ostatními slovo o žádaném počtu písmen. Pak se lístky vrátí do herního pole a startuje další hráč za stejných podmínek: musí si vzpomenout na nějaké slovo o určeném počtu písmen, lístky s těmito písmeny nalézt a seřadit. Opakujte závod v několika kolech, výsledky (vteřiny) každému hráči sečítejte. Vítězem je hráč s nejnižším počtem vteřin.
 • Druh: se slovy
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady či skupiny
 • Pomůcky: papírky s písmenky
 
Telegramy
Každý hráč dostane blanket na telegram a tužku. Na blanket napíše deset písmen, jedno od druhého asi 4 cm. Žádné písmeno se nesmí opakovat. Všechny blankety se pak předají o jedno místo doprava a každý hráč napíše telegram, v němž musí slova začínat těmi písmeny, která tam jsou již předepsaná. Telegramy pak nahlas přečteme.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: papíry, tužky
 
Táborová povídka
Každý stan napíše co nejdelší a co nejsouvislejší povídku, přičemž smí používat jen slov začínajících některým ze čtyř (nejvíce z pěti) písmen, jež vedoucí předem určí.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: papíry, tužky
 
Šest písmen
Napište na malé lístečky všechna písmena abecedy (tedy i s háčky a čárkami). Pak lístky zamíchejte a položte je písmeny dolů na stůl. Nikdo neví, kde které písmeno leží. Pak si každý hráč vybere libovolně 6 lístků, ale nesmí se zatím podívat, jaká písmena si vybral. Když má každý 6 lístků v ruce, vedoucí dá znamení, na které všichni své lístky obrátí, přečtou si písmena na nich a snaží se co nejrychleji sestavit z nich nějaké české nebo slovenské podstatné jméno v 1. pádě. (K sestavení slova není nutno použít všech šesti písmen!)
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 2 min na kolo
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: lístečky s~abecedou
 
Sto slov
Kdo napíše více slov (nebo jen podstatných jmen) začínajících stejným písmenem. První, kdo napsal sto slov, ohlásí to nahlas. Ostatní hráči přeruší psaní. Za každé slovo se jim potom započítává jeden bod. Počet slov zmenšíme u dětí mladšího věku na 50 nebo na 30. Hru můžeme omezit také časově. Vyhrává ten, kdo za 10 minut napíše nejvíce slov.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min na jedno kolo
 • Hráči: jednotlivci či skupiny
 • Pomůcky:
 
Stejné písmeno
na stejném místě. Dohodnou se například, že L (N, K) bude v neopakujících se podstatných jménech, skládajících se z pěti (sedmi) písmen, na třetím (čtvrtém) místě. HuLán FaLeš Malše GoLem LeLek JeLen JíLec OrLík KoLík JaLta DáLka ŽiLka KoLín HaLka Malta KoLek DůLek OdLiv ZáLiv MiLan
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: e dom
 • Pomůcky:
 
Slovo obsahující samohlásky
samohlásek. Samozřejmě ten, kdo vymyslí slovo, kde jsou všechny a to ještě třeba podle abecedy, vyhrává. Př.: dvAcEtIkOrUnY, krEmAtOrIUm
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: ají za úkol vymysle
 • Pomůcky: tužka, papír
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
VŠEOBECNÝ TÁBOR - …
Zaměření: Zážitkový
Začátek: 12. 08. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5290 KčDetail
 
 
Jarní prázdniny na…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 12. 02. 2023
Pořadatel: Ranč v údolí
5990 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.