Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Signály
Vedoucí (trosečník) rozdělá na skrytém místě oheň a počne vysílat kouřové signály. Záchranné hlídky postupují samostatně nebo ve dvojicích a hledají dle kouře trosečníky. Po jejich objevení přisednou k ohni a čekají. Končí se příchodem poslední hlídky.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci či dvojice
 • Pomůcky:
 
Průzkum
Zvědy vyšleme jednotlivě nebo ve dvojicích. Na mapě vyznačíme jistý počet míst, všechna stejně vzdálená od tábora, a zvědové losují, kdo kam půjde. Jestliže je některé místo zřejmě nesnadno dosažitelné, zvěd dostane určitý počet bodů jako předstih. Všichni vyrazí na cestu současně, jdou přímo k cíli a vrátí se co nejdřív. Kdo se vrátí poslední, nedostane za cestu žádný bod. Ostatní dostanou po jednom bodu za každou minutu, o niž dorazili do tábora dřív než poslední. Někdy dáváme 10 bodů za pozorování některého vzácnějšího zvířete; 5 bodů za každé spatřeni káně a po 1 bodu za jiné ptáky; 2 body za kočku, 1 bod za psa. Zvědům neposkytneme žádné informace; jen jim řekneme, aby šli na určité místo a co mají udělat; kdo váhá nebo se vyptává proč a jak, dostane trestné body.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci či dvojice
 • Pomůcky:
 
Prozrazený poklad
Nastoupená družstva si vzájemně vymění jednoho člena, jež bude mít úlohu pozorovatele. Pozorovatelé jdou s družstvem soupeře ukrýt poklad. Cesta tam by jim měla trvat 15 minut a schovaný poklad by měl být zřetelně vidět z 50 m. Po návratu na výchozí místo se pozorovatelé vrátí ke svým družstvům a popisují jim cestu k pokladu. Obě družstva dle popisu vyrazí hledat, pozorovatelé zůstanou na místě. Vítězem je ten, kdo přinese poklad jako první.
 • Druh: orientační
 • Místo: větší les
 • Délka: 60 min
 • Hráči: dvě skupiny $>$11
 • Pomůcky: poklady
 
Pronásledování
Značkáři dělají značky a honiči se je dle nich snaží najít. Značkáři ovšem občas udělají odbočku, slepou cestu, jejíž konec viditelně označí značkou ,,dál nechoď'. Najdou stopaři postupující dle značek značkáře dříve, než značkáři dorazí na určené místo?
 • Druh: orientační
 • Místo: příroda
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dvě skupiny $>$9
 • Pomůcky:
 
Pozorovatelé
Skupiny postavíme do dvou řad zády k sobě. Hráči první skupiny budou tak obráceni čelem na jednu stranu, hráči druhé skupiny na opačnou stranu. Obě skupiny budou před sebou vidět jen určitou část krajiny. Požádáme je, aby si pozorně prohlédli tu část, kterou mají před sebou a zapamatovali si ji. Dáme jim však na to nejvíce 3 minuty. Pak následuje společné znamení, při kterém si každá dvojice 'protivníků', sedících zády jeden k druhému, vymění místa. A nyní se již musí všichni dívat jen před sebe, nikdo se nesmí ohlížet. Každá dvojice 'protivníků' má právo dávat si vzájemně po jedné otázce. Mohou se zeptat na některou charakteristickou podrobnost v krajině. Odpovídat se musí zpaměti. A tu se zjistí, který z hráčů je nejpozornější a stačil za tři minuty nejvíce vidět. Otázky mohou být asi takové: Zahýbá cesta za mostem doprava nebo doleva. Pracuje se na polích? Jsou na řece rybáři? Jsou na bližším nebo na vzdálenějším břehu přivázány loďky? Jsou na louce kopky sena? Při kladení otázek nesmíme zacházet do podrobností. Je přirozené, že se např. zeptáme, zda jsou stromy na vysokém břehu řeky, ale nemůžeme chtít, aby 'protivník' věděl, kolik jich tam je: počítat stromy nemá význam, důležité je zpozorovat je při prohlídce kraje, zapamatovat si je. Organizátor hry sleduje otázky a odpovědi. Jestliže není otázka vhodně položena, požádá, aby otázka byla zaměněna jinou. Rozhodčí také hodnotí odpovědi: za správnou odpověď se započítává hráči 1 bod ve prospěch jeho skupiny. Když se všechny 'dvojice protivníků' navzájem dají otázku a vyslechnou odpověď, sečte se počet bodů, které každá skupina dostala. Tím se také určí vítěz v této svérázné soutěži.
 • Druh: orientační
 • Místo: kopec s~dobrým výhledem
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny, max. 10
 • Pomůcky:
 
Postřehový závod
Na trati o délce 1--2 km umístíme kolem 30 turistických a topografických značek, které se užívají v turisticko-branných závodech. Značky jsou očíslovány vzestupně a umístěny podél značené trati, obvykle v rozmezí 15--25 metrů na obě strany od trati a ve stanoveném rozmezí výšek (obvykle do 2 metrů od země). Každá hlídka je vybavena startovní legitimací a tužkou. Závod může probíhat ve dvou alternativách: a) Závodníci běží po trati a zapisují do startovní legitimace jednotlivé značky. K výslednému času trati se připočítávají trestné minuty (za každý nenalezený terč 1 minuta). b) Závodníci běží po trati a zapisují do startovních legitimací nejen jednotlivé značky, ale i jejich význam. K výslednému času trati se připočítávají dvě trestné minuty za každou nenalezenou značku a jedna trestná minuta za špatně určený význam značky. Posuzujeme tak nejen postřeh závodníků, ale i jejich znalosti topografických a turistických značek.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: 120 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kartičky s~turistickými značkami
 
Poklad--za ním
Vedoucí popíše cestu k pokladu. Hráči si utvoří mapu a jdou poklad hledat.
 • Druh: orientační
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10--15 min
 • Hráči: jednotlivci $>$12
 • Pomůcky:
 
Poklad pirátů
Ten, kdo hru řídí, zahrabe nebo vůbec nějak ukryje nepozorovaně někam nějakou menší věc. (Např. krabičku, hrníček, nějak poznamenaný kámen ap.). Úkrytem může být prohlubeň v kořenech stromu, houští, silniční můstek, věc se může ukrýt i pod natrhanou trávu atd. Když je věc schovaná, spočte si ten, kdo ji schoval, kolik kroků je vzdálena od tábořiště (spočítá si to ovšem tajně, aby nikdo nevěděl, že podobnou hru připravuje). Potom oznámí ostatním, že v okruhu tolika a tolika kroků je ukryt 'poklad'. Sdělí hráčům, jaká věc je schovaná, neřekne jim však, kterým směrem nutno ji hledat. Může ale popsat zhruba místo úkrytu. Např. 'Je to mezi kamením, rostou tam stromy, vedle je několik pampelišek' a podobně. Vítězem je ten, kdo první 'poklad' objeví.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: věc
 
Poklad piráta
Vedoucí hry nepozorovaně ukryje někam poblíž tábořiště menši věc, například šálek, míček, krabičku apod. Úkrytem může být prohlubenina mezi kořeny stromů, houští, silniční můstek, větší kámen, kterým věc zakryje, hromada spadaného listí atd. Když předmět schová, spočítá si tajně, kolik kroků je úkryt vzdálen od středu tábořiště a pak oznámí ostatním, že tolik a tolik kroků ze středu tábora je věc schována. Neřekne ovšem, kterým směrem leží. To už musí každý hráč objevit sám. Může ale zhruba popsat místo úkrytu (např. 'blízko rostou fialové květiny', nebo , je to mezi kamením', 'v blízkosti je staré ohniště', 'směr severovýchodní' apod.). Vítězí ten, kdo jako první 'poklad' objeví.
 • Druh: orientační
 • Místo: tábořiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: poklad
 
Po stopách vedoucího
Na malé pasece v lese nebo v malé roklince je start hry. Shromáždí se zde rozhodčí, jeho dva pomocníci a obě družiny, které stojí v potřebné vzdálenosti od sebe, aby se mohly nerušeně poradit. Jeden z pomocníků rozhodčího odejde spolu s vedoucím první družiny ze startu. Nikdo nezná pochodovou osu a cíl jejich pochodu. Vedoucí první družiny může dělat různé pochodové značky, podle nichž může být sledován. Po chvíli za nimi vyjde druhá družina. Hráče z druhé družiny vede druhý pomocník rozhodčího přesně po pochodové ose. Jejich úkolem bude jen to, aby zničili všechny značky, které zanechal vedoucí první družiny. Kromě normálních pochodových značek, které zná každý hráč, použil vedoucí první družiny značek speciálních, ty mohly děti z druhé družiny přehlédnout. Úspěch první družiny bude tedy záviset na tom, nakolik budou hráči připraveni řešit neobvyklé podmínky. Pravidla hry: 1. Trať hry vybírá rozhodčí spolu se svými pomocníky tak, aby pokud možno probíhala lesem. Délka trati je asi 500--700 m. 2. Druhá družina, která má za úkol všechny znaky vypátrat, vyrazí asi za 20 minut po vedoucím první družiny. 3. Značky, které druhá družina objeví, nemusí za každou cenu zničit. Může je uložit na jiné místo, nastavit jiným směrem atd., aby první družinu zmátla. 4. Asi 10 minut po odchodu druhé družiny vyjde na trať první družina, která hledá svého vedoucího. Podle délky trati má první družina stanoveno, do kdy musí vedoucího (a tedy i cíl trati) najít. Je-li trať dlouhá 500 metrů, má družina vyhrazeno 30 minut; je-li trať delší, čas se úměrně prodlužuje.
 • Druh: orientační
 • Místo: les
 • Délka: 30--60 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Po stopách nepřítele
První skupina jde krajinou a dělá značky. Dle značek ji stopuje skupina druhá. Ztratí-li druhá skupina stopu, musí se najít. Nenajdou-li, poradí vedoucí, ale hra pro ně skončila.
 • Druh: orientační
 • Místo: příroda
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dvě skupiny 12--14
 • Pomůcky:
 
Orientační hra městem
Vybereme předem deset míst, poměrně významných, sestavíme z nich seznam a každé místo popíšeme (název a polohu). Hráče rozdělíme do několikačlenných hlídek a předáme jim seznam míst s popisem. Úkolem hráčů je uvedená místa navštívit. Na důkaz musí všude odpovědět na předem připravenou otázku nebo přinést z navštíveného místa nějaký důkaz. Místa navštěvují hlídky v libovolném pořadí.
 • Druh: orientační
 • Místo: město
 • Délka: $>$60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: popis výzamných míst
 
Na sever a na jih
Dvě družstva zavedeme 4 km od sebe přesně ve směru sever--jih. Na polovinu cesty mezi nimi zapíchneme praporek. V určenou dobu vyrazí obě družstva směrem k praporku. Orientují se dle slunce, hodinek, stromů,... Vítězí to, které bude u praporku dříve.
 • Druh: orientační
 • Místo: těžký a nepřehledný terén
 • Délka: 1--2 hod
 • Hráči: dvě skupiny $>$11
 • Pomůcky: praporek
 
Na brzkou shledanou
Když budete děti seznamovat s tím, co je to azimut a jak se podle něho určuje směr jednotlivých částí cesty, zahrajte si s nimi tuto veselou cvičnou hru. Najednou ji mohou hrát jen dva hráči. Zatímco dva hráči plní dané úkoly, tzn. 'cestuji' po louce, ostatní sleduji jejich cestu. Ke hře potřebujeme dva kompasy a dvě velké papírové čepice z novin nebo z pevného balicího papíru. Když si hráč nasadí tuto čepici na hlavu, nevidí dále než tři čtyři kroky před sebe. Začneme první dvojicí. Oba hráče postavíme proti sobě a nasadíme jim čepice. Každý dostane kompas, zápalku nebo stéblo slámy, aby si mohl určit směr cesty, a cestovní příkaz list papíru s popisem cesty, kde jsou napsány azimuty. Oba hráči si seřídí svůj kompas. Navrhneme, aby si oba hráči na rozloučenou podali ruce a rozešli se na různé strany. Setkají se znovu brzy (o to se snaží oba hráči), jestliže každý 'cestovatel', bude přísně dodržovat příkazy a v každé etapě svého 'cestování' udělá přesně tolik kroků, kolik má napsáno v cestovním příkazu. Co jsou to ty cestovní příkazy! Podíváme se do jednoho z nich: '90ensuremath{^circ} 9 kroků, 180ensuremath{^circ} 12 kroků, 90ensuremath{^circ} 6 kroků, 360ensuremath{^circ} -18 kroků, 27ensuremath{^circ} jdi, až se setkáme.' Je tu stručně popsána cesta. Azimut 90 je směr přesně na východ; hráč má ujít 9 kroků tímto směrem. Azimut 180ensuremath{^circ} je směr přesně na jih; tímto směrem musí ujít 12 kroků. pak opět na východ, ale již jen 6 kroků, pak 18 kroků na sever a směrem na západ ujít tolik kroků, až se sejde se svým spoluhráčem.
 • Druh: orientační
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: papírová čepice, buzola, cestovní příkaz
 
Mikroorientační závod
Trasu závodu tvoří 4--6 azimutových úseků, které má hlídka uvedeny ve startovní legitimaci. Jednotlivé kontrolní body nejsou v terénu označeny. Hlídka po absolvování trati zůstane stát na místě, kam ji dovedl poslední azimutový úsek. Vítězí hlídka, která dojde nejblíže ke správnému cíli. V tomto závodě se nehodnotí rychlost závodníků, nýbrž přesnost nastavení azimutu a odhadu vzdáleností.
 • Druh: orientační
 • Místo: terén
 • Délka: 120 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: buzola
 
Kresliči map
Po delším pochodu na výletě dáme všem účastníkům úkol, aby každý samostatně nakreslil náčrt ušlé cesty bez použití mapy v libovolném měřítku tak, aby mohl podle tohoto plánku jít ten, kdo nemá mapu. Kresliči používají mapových značek. Pro kontrolu můžeme jít zpět po téže cestě a prověřit, zda náčrtek byl nakreslen přesně nebo s chybami.
 • Druh: orientační
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry, tužky
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Dětské víkendy u k…
Zaměření: Koňský
Začátek: 01. 04. 2023
Pořadatel: Šťastný statek
1300 KčDetail
 
 
SPORTOVNÍ TÁBOR PR…
Zaměření: Sportovní
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5090 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.