Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Pravdivý příběh
'Navštívil jsem zoologický kroužek u nás v domě dětí a řekl jsem si, že pěstování květin je velmi zajímavé, a proto se tam přihlásím. Poprvé jsem šel do kroužku s Karlem, protože Pepík, můj kamarád, si poleží ještě měsíc v nemocnici. Bylo letní odpoledne. Dům dětí byl nedaleko. Cestou jsme rozmlouvali o tom, jak mě asi ostatní členové z národopisného kroužku přijmou. Nejvíce se na tebe těší tvůj přítel Pepík! Uvidíš, jaké letecké modely již vyrobil. Tu začal poletovat sníh, a protože k domu dětí zbýval ještě pěkný kus cesty, svezli jsme se trolejbusem.' Úkolem hráčů, jimž organizátor hry příběh nadiktuje, je uhodnout všechny chyby. A není jich málo! Kdo za určenou dobu najde nejvíce chyb, vítězí. Chyby, které byly v našem příkladu: 1. Zajímá se o zoologický kroužek, ale mluví o pěstování květin. 2. Dům dětí byl nedaleko, ale musel se svézt trolejbusem. 3. Jde do zoologického kroužku a ptá se, jak ho přijmou členové národopisného kroužku. 4. Jeho kamarád je sice v nemocnici, ale najednou se objevuje v kroužku. 5. V zoologickém kroužku se nevyrábějí letecké modely. 6. Bylo letní odpoledne, ale začal padat sníh.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: příběh
 
Politbyro
Hra pro dva gangy --- dvě politická křídla v politbyru. Oba gangy mají stejný počet lidí (optimum je 6) a jsou odlišeny tak, že jedna strana má čepici nebo klobouk a druhá nikoliv. Politbyro je kruh z židlí nebo sedaček, přičemž jedna židle je navíc a trojice židlí vedle sebe je označena jako ústřední výbor. Cílem hry je dostat na všechny židle v ÚV hráče ze svého gangu. Na začátku sedí hráči tak, že vedle sebe nesedí dva ze stejného gangu a židle vpravo od ÚV je prázdná a každý hráč drží papírek se svým jménem. Ten, kdo má po levici volné místo, řekne nahlas jméno nějakého hráče a kdo má toto jméno na papírku, si přesedne k tomu, kdo ho vyvolal a oba hráči si vymění papírky (překabátí se). Je třeba, aby každý znal jména všech hráčů a aby jména byla jednoznačná.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvě skupiny, 12 hráčů
 • Pomůcky: židle, papírky
 
Pohádka I.
Soutěžící dostanou seznam slov (asi 8--15 podle stáří dětí), která se mají v pohádce použít. Nezáleží na pořadí. Jejich úkolem je po asi minutové přípravě odvykládat dvouminutovou pohádku, která obsahuje daná slova a má alespoň trochu hlavu a patu
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: listy se slovy
 
Počítání s tleskáním
Hraje se kolem stolu nebo v kruhu. Hru vede dobrý počtář, který počítá, a hráči přitom musí při vyslovení každého čísla tlesknout. Kdykoli však vysloví číslo, které je násobkem tří, nebo ve kterém je trojka, netleskají hráči hlasitě, ale tiše tlesknutí naznačují. Kdo se splete, vypadne ze hry. Kdo zůstane poslední, vítězí a při opakování hry počítá. Pochopitelně se může hra obměňovat s jakýmkoli jiným číslem.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Paříž
Děti sedí v kruhu a každý postupně pronese větu ,,Byl jsem v Paříži a přinesl jsem si odtamtud...' Vedoucí mu podle nějakého klíče řekne, zda opravdu byl v Paříži, nebo ne. Klíče pro určení přítomnosti v Paříži mohou být různé: pokud předmět začíná na stejné písmeno jako jméno hráče, pokud se ruce jeho levého souseda navzájem dotýkají apod. Úlohou každého hráče je zjistit klíč. Hraje se tak dlouho, dokud klíč nezná většina hráčů. Potom se vše zveřejní a hra se může opakovat s nějakým jiným klíčem.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Parlament
kterými se všichni řídí. Počáteční soustava zákonů je na počátku rozmnožena a rozdána všem poslancům. Za tyto zákony dostávají body a vítězí člověk s nejvíce body. Hra se může vyvíjet různě: snaha o co nejdokonalejší soustavu zákonů, svrhnutí moci na sebe, diskriminace někoho, legrace ze preciznosti, hádání se o slovíčka,... Z průběhu této hry si každý vytvoří obrázek, jak to asi vypadá ve vládě. Soustava zákonů je nutná součást hry, zde není otisknuta.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: místnost
 • Délka: 3--4 hodiny
 • Hráči: ředstavu
 • Pomůcky: soustava zákonů
 
Otisk
Do plastické hmoty otiskne vedoucí nějaký dobře známý předmět (knoflík, klíč,...). Hráči se potom jednu minutu na otisk dívají (nesmějí se ho dotknout) a každý napíše, čeho to byl otisk.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: plastická hmota
 
Optimisté a pesimisté
Hrají dvě družstva nebo i dva jednotlivci: optimisté a pesimisté. Optimisté vyprávějí o něčem, co je těší, např. jak je příjemné sedět u vody. Pesimisté naopak reagují na výroky optimistů tím, že vyzdvihnou možné záporné aspekty. Např. poukazují na to, že sluníčko příliš hřeje: ,,To bude zase úpalů, u vody jsou komáři, malárie, utopení, infekce...' Ta strana, která nedokáže včas pohotově zareagovat a vhodně odpovědět, ztrácí bod a začíná dalším tématem. Hrát se může buď do určitého počtu bodů, nebo do vyčerpání předem zvolených témat. Hra vyžaduje dostatečně důrazného vedoucího.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 60--120 min
 • Hráči: dvě skupiny, max. 30 lidí
 • Pomůcky:
 
Opravte mapu
Vedoucí nakreslí plánek nějaké krajiny a zakreslí do něj několik hrubých chyb (označí kopec nižším číslem než údolí, vede řeku do kopce, mlýn zakreslí nad rybníkem apod.) Úkolem hráčů je co nejrychleji objevit všechny chyby.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: namnožené mapky či plánky
 
Obrázkové hry
Obrázky volíme tak, aby zobrazení bylo natolik výstižné, že připouští pouze jednoznačnou odpověď. Podstatou obrázkových her je sestavování názvů knih nebo jmen autorů z obrázků, přičemž začáteční písmena věcí na obrázcích tvoří dohromady jméno nebo název, který mají děti vyluštit. a) Obrázky sestavené přísně za sebou podle písmen názvu--vhodné pro mladší děti b) Obrázky rozházené, název z nich nutno sestavit. Mohou si je připravovat dvě družstva navzájem a pak název sestavovat o závod.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady či skupiny
 • Pomůcky: obrázky ze starých časopisů
 
Násobení velkých čísel
Zadá se početní příklad (typicky násobení několikamístných čísel). Každá skupinka musí bez tužky, papíru a kalkulaček co nejrychleji spočítat výsledek. Práce se musí rozdělit mezi několik lidí a někdo nejchytřejší musí výsledky sečíst. Hraje se na správnost, ale i rychlost výpočtu.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupinky
 • Pomůcky:
 
Na vyslance
Skupiny si zvolí svého vyslance. Vyslanci se tajně shodnou na některém slovu, předmětu osobnosti, historické události atd. a obě strany to mají uhodnout. Vyslanec skupiny A přijde ke skupině B; členové skupiny mu kladou různé otázky, na něž smí odpovědět pouze slovy 'ano' nebo 'ne'. Vyslanec skupiny B současně vykonává totéž ve skupině A. Volí-li tázající vhodně otázky a usuzuje-li správně z odpovědí vyslancových, mohou poměrně velmi rychle uhodnout i věci, jako 'Achillova pata', 'Žižkovy válečné vozy', 'Lodi, jimiž se plavil Kolumbus', 'Kosmická loď' aj. Která skupina dříve hledaná slova uhodne, vítězí a získává vyslance druhého tábora. Hraje se tak dlouho, až jedna skupina 'vymře'.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10--15 min
 • Hráči: dvě stejné skupiny
 • Pomůcky:
 
Na vraha
Vrah vraždí tak, že na někoho jedním okem mrkne. Dotyčný pomalu napočítá do pěti, zkříží si ruce na prsou a prohlásí, že byl zavražděn. Při tom nezírá na vraha jako tele na nová vrata, ani jinak už nesmí napomáhat jeho odhalení. Vrah je odhalen, když je usvědčen najednou dvěma (živými) lidmi. Pokud má někdo podezření, zvedne ruku. Přidá-li se k němu i druhý, vedoucí k nim přijde a každý mu svoje podezření pošeptá. Když se shodli na vrahovi, vrah je odhalen. Pokud však alespoň jeden z nich podezříval někoho jiného, vrah odhalený nebyl a oběma jedno podezření propadá (i když druhý věděl, kdo je vrah). Každý může mít nanejvýš dvě podezření. Když má někdo zvednutou ruku (čeká na druhého s podezřením), nemůže být zavražděn. Vrah se může maskovat. Může říci, že byl zavražděn a může mít podezření (čímž se může zbavit nepříjemného odhalovače). Vrah vyhrává, pokud povraždí všechny přítomné.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: edí v kruhu.
 • Pomůcky:
 
Na technology
Vedoucí hry jmenuje nějakou věc každodenní potřeby. Úkolem ostatních je napsat pokud možno co nejvíc prostředků, které byly použity k jeho výrobě. Vyhrává ten, kdo sestaví seznam co nejpřesnější. Je-li vysloveno třeba slovo zápalky, píší hrající všechny věci potřebné k jejich výrobě, od kácení stromů přes zpracování dřeva, síru a fosfor až po papír, který se používá na výrobu krabiček.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 45 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: tužka a papír pro každého hráče
 
Na spisovatele
Každý hráč má papír a tužku. Jeden nadiktuje řadu libovolných písmen, pět, šest, nejvýše deset. Čím víc písmen, tím je hra těžší. Všichni se pak snaží vytvořit větu, která se skládá ze slov, jež začínají danými písmeny, a to přesně tak, jak byla diktována. Kdo je první hotov, vykřikne: ,,Končím'. Ten, kdo písmena diktoval, se hry rovněž zúčastní, avšak sám nesmí hru ukončit. Je-li hotov on první, musí počkat až do doby, kdy hru uzavře někdo jiný. To proto, že při diktování už mohl mít nějakou větu na mysli a byl by tím ve výhodě. Na povel: ,,Končím' musí všichni přestat psát. První přečte svou větu a napíše si tolik bodů, z kolika slov se věta skládá. Bylo-li diktováno pět písmen, píše si pět bodů (je samozřejmé, že věta se skládá z pěti slov). Ostatní si píší tolik bodů, kolik slov (pouze jdoucích za sebou) stačili napsat. V diktování písmen se hráči vystřídají a vyhrává ten, kdo má nejvíc bodů.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: u stolu
 • Délka: do 60 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: pro každého papír a tužka
 
Na básníky
Vedoucí hry předčítá jednoduché básničky, přičemž vynechá některý rým. Úkolem soutěžících je doplňovat slova do rýmu. Za správnou odpověď samozřejmě počítá i jiné vhodné slovo, které se rýmuje.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: primitivní básničky
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
VÝTVARNÝ TÁBOR
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3990 KčDetail
 
 
AIRSOFTOVÝ TÁBOR
Zaměření: Army
Začátek: 09. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3890 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují