Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Živé obrazy II.
Vedoucí hry napíše na papírky názvy rozličných bajek, historických scén apod. Družstva si musí během 15 min. připravit představení, v němž předvedou určený námět. Výkony jednotlivých družstev ohodnotí vedoucí družstev 1--10 body, nebo se hraje nesoutěžně.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 20 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Živé obrazy I.
Požádáme zvolené hráče, aby na chvíli odešli z místnosti. Vedoucí mezitím krátce vysvětlí hercům (ostatním hráčům) svůj úmysl a rozestaví je na místa a tím vytvoří živý obraz. Živý obraz musí být sestaven ve dvou situacích. Rozdíl je mezi nimi malý, na první pohled se zdají obě varianty stejné. Poté se přivedou oba hráči a postaví se vedle sebe jako pozorovatelé. Na signál režiséra zaujmou hráči postavení podle první varianty, v které setrvají jednu minutu. Pak 'vytvoří' druhou variantu a zvolení hráči pokračují v pozorování. Nová scéna trvá opět jen jednu minutu, pak se na signál vedoucího živý obraz 'rozpadá' herci opustí svá místa. Nyní mají slovo zvolení hráči. Když první oznamuje, jaké zpozoroval změny ve druhé variantě, druhý hráč odejde z místnosti. Pak si úlohy vymění.
 • Druh: herecká
 • Místo: místnost
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a dva
 • Pomůcky:
 
Znázorněte přísloví a rčení
Jedno družstvo jde za dveře a tam si určí úkoly při dramatizaci některého přísloví. Nato vstoupí do místnosti a začne přísloví znázorňovat. Uhodne-li druhé družstvo do dvou minut předvedené přísloví, získá bod. Pak si družstva vymění úlohy. Po několikerém vystřídání úloh hru ukončíme. Zvítězí družstvo, které získalo víc bodů. Mladí ležáci--staří žebráci. Dva nebo několik hráčů lehne si a chrápe, jiní se shrbí, dělají starce a prosí o almužnu. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Jeden hráč se klidně prochází, druhý znázorňuje kopání jámy a současně posunky ukazuje na prvního, že ji kope pro něho. Nakonec se neobratně otočí a upadne, jako když padá do jámy. Nematuj čerta na zeď. Jeden hráč se snaží prstem namalovat na zeď čerta, druhý mu v tom překáží.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Zapomnětliví turisté
Hráči--turisté napodobují gesty a mimikou nástup do vozu a ukládání věci do zavazadlové sítě. Vtom první shledá, že zapomněl doma na stole jídlo a vzal s sebou jen prádlo. Vzápětí na to zjišťuje druhý, že si rozbil v tlumoku láhev malinovky. Poté oznamuje třetí, že ztratil peníze a jízdenku. Čtvrtý zjistí, že nasedl do nesprávného vlaku, bere si tlumok prvního; první utíká za ním, aby mu vysvětlil záměnu. Pátý při kontrole obsahu pozná, že místo stanu mu mladší bratr zabalil povlak s přikrývkami. Šestý zapomněl mapu, sedmý buzolu, osmý kapesní lékárničku. Hráči, kteří předvádějí tuto pantomimu, nesmějí hovořit. Všechno naznačují pouze mimicky. Ostatní po skončení výstupu hádají, co se komu přihodilo.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina (osm)
 • Pomůcky:
 
Vlakové kupé
Představte si vlakové kupé, v němž cestuje šest, sedm, osm lidí. Každý z cestujících má jiné vlastnosti, jiný charakter. Sešli se tu např. optimista, hádavý neurotik, flegmatik, bojácná studentka, hysterická žena, nervově postižený, pesimista atd. Role přiděluje vedoucí hry tak, aby o nich ostatní cestující nevěděli a dali si navzájem možnost vyniknout a projevit se. Ostatní účastníci hry se rozdělí do 6--8 skupinek (podle počtu cestujících) a úkolem každé je uhádnout, kdo z předvádějících jakou roli dostal.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupinky a někteří
 • Pomůcky:
 
Uhodni slavnou osobnost
Jedno družstvo jsou diváci, druhé herci. Vedoucí hry uloží každému hráči z družstva herců, aby co nejlépe zahrál určenou osobnost. Herci jeden po druhém přicházejí na scénu a diváci se snaží poznat předváděné slavné osoby (státníky, vojevůdce, umělce apod.). Obměna: Hodí se i jako soutěž jednotlivců: slavné osobnosti předvádí jeden herec a všichni ostatní jsou diváky. Kdo z nich předváděnou osobnost pozná první, dostává bod. 0 celkovém pořadí rozhodne součet. Také je možno, aby ten, kdo uhodne první, vystřídal herce a předváděl sám osobnost, kterou si sám zvolil. Svého práva se však může vzdát a postoupit je jinému.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Tlumočník
Skupiny vyšlou k vedoucímu vyslance, jemuž vedoucí sdělí nějaký příkaz pro družinu (zazpívejte sborově první sloku písně 'Čtyři koně ve dvoře',...) Vyslanci se rozejdou ke svým družinám a naznačí jim posunky daný úkol. Nesmí pohybovat ústy, aby naznačili slova, ani psát prstem ve vzduchu. Smí na otázky přikývnout nebo zavrtět hlavou. Družina, která prvá úkol provede, vyhrála.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Šarády IV.
Země původu se naznačuje pomocí ruky --- slepé mapy. Východní polokouli znázorňuje dlaň, západní pak hřbet ruky. Následuje dělostřelecká příprava na pantominu. Hráč ukáže na prstech počet slov, malá slova (předložky, spojky,...) se ukazují jako ohnuté prsty. Dále hráč ukáže, které slovo bude předvádět. Smí ukázat o jaký slovní druh jde (1 --- podstatné jméno, 2 --- přídavné jméno,... 10 --- citoslovce). Počet písmen se ukazovat nemůže. Po této přípravě hráč pantomimicky znázorňuje vlastní slovo a to tak dlouho, než ho jeho soukmenovci uhádnou, nebo než se rozhodne ukazovat nějaké jiné slovo. Jako pomůcky je povolené používat jen spoluhráčů. Nesmí se psát, kreslit ani používat prstovou abecedu. Hráč nesmí mluvit ani vydávat žádné jiné zvuky (např. vrčet jako auto). synonymum --- otáčení ruky, jako když chceme naznačit, že něco je podobné ohýbání --- ukazuje se dvěma rukama, jako když se něco ohýbá Až skupina název filmu uhádne, nebo hráč vyčerpá všechna slova, skupiny si navzájem vymění úlohy. Cenné zkušenosti, které člověk nasbírá při této hře, v životě často uplatní, zvláště při cestách do ciziny nebo při zahraničních návštěvách.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: e rozdělí
 • Pomůcky:
 
Šarády III.
Skupinám přidělíme jedno slovo, které jde rozdělit na slov více (šach-ta, červen-o-bílí, je-den, ú-klid, rod-i-na, na-přes-rok, list-o-pad, temno-ta, za-vříti, vys-oko, zá-zrak, kolo-toč, zla-to-lis-tá, jeden-a-dvacet, e-lek-třina). Každá skupina si vymyslí svou šarádu a sehraje ji před ostatními. Śaráda musí obsahovat tolik scének, kolik je ve slově složek (na každou složku jedna scénka). Podle rozhovoru a chování hráčů musí diváci uhodnout, o které slovo jde. Diváky je však nutno upozornit, že až do konce celé hry nesmějí hádané slovo pronést.
 • Druh: herecká
 • Místo: rovné, větší
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupinky
 • Pomůcky: všechno, co je po ruce
 
Šarády II.
vět nanejvýš o pěti slovech. Když jsou skupiny připraveny, vyšle jedna z nich svého zástupce ke konkurenční skupině. Ta mu sdělí text věty, který má předat své skupině. Hráč má potom čas na rozmyšlenou (asi 1 minutu). Pak se musí mlčky, bez jediného slova a bez použití prstové abecedy pokusit sdělit větu svému družstvu, které hádá. Při hádání je možné používat i návodních otázek. Zadaná věta může být pochopitelně i nesmyslná nebo vytvořená z takových slov, jejichž předvádění je velmi obtížné. Při šarádách platí zásada, že se nepoužívá cizích slov, vlastních jmen a neexistujících vymyšlených výrazů. Je výhodné domluvit se předem na některých pomůckách, jež usnadňují hádání a samozřejmě i předvádění. Nejde-li některé slovo předvést jako celek, je možné je rozložit na části, ukázat některý předmět v okolí, který začíná stejným písmenem apod.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 60 min
 • Hráči: e rozdělí d
 • Pomůcky:
 
Šarády I.
znamení jsou: abstrakce, konkretizace, negace, pokračování, zpět v historii řečeného, zvuková podobnost, zeměpis, dějepis, slova ve stejné třídě,... Jeden vedoucí vypisuje slova (buď jednoduché konkrétní objekty nebo např. složité abstraktní termíny). Každé družstvo vyšle 1 herce. Ti se podívají na slovo a vylicitují, za jak dlouho to kdo chce předvést. Ten nejodvážnější to předvede, ostatní z družstva hádají. Pokud to někdy řeknou a on zajásá, že ano, vyhráli bod. Po skončení představení mají ještě asi minutu na rozmyšlenou. Neuhodnou-li to, mají šanci ostatní družstva. Takto se postupuje v licitaci až na začátek. Pokud to nikdo neodkáže předvést, předvádí to zadavatel slova. Licitace není libovolná, ale kvantovaná. Kromě konkrétních kladných časů je zaveden ještě čas 0 sekund (postaví se do polohy a ostatní se na něj mohou dívat) a -1 sekund (postaví se do polohy, která se ostatním na zlomek sekundy ukáže).
 • Druh: herecká
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 1 hodina
 • Hráči: e rozdělí
 • Pomůcky:
 
Svatební pantomima
(na druhý lísteček). Lístečky se pak vyberou a roztřídí na tři hromádky (chlapci, dívky, důvody). Z každé hromádky se pak bere náhodně po jednom lístečku a vylosovaná dvojice má za úkol předvést pantomimou důvod, proč se budou brát.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min. na pár
 • Hráči: apíší na dv
 • Pomůcky: tužka a papír
 
Souboj řečníků II.
by být co nejjednodušší a co nejprimitivnější (knoflík, sirka, tužka,...) Řeč by měla být plynulá, logická, srozumitelná a co nejdelší. Kdo z hráčů bude na dané téma hovořit nejdéle, vyhrává. Zatímco jeden hráč hovoří, je dobré odeslat ostatní soutěžící z doslechu, aby se neinspirovali.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 1 min
 • Hráči: i vylosuj
 • Pomůcky:
 
Souboj řečníků I.
Na počátku souboje se oba hráči obrátí k sobě zády a začnou mluvit. Oba pronášejí svou řeč celou minutu. Vyhraje ten, jehož projev bude plynulejší a logičtější.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 1 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Rekonstrukce
Hraje několik menších skupin. Jedna z nich předvede krátký jednoduchý výstup nebo scénku. Ostatní skupiny se pak snaží opakovat její děj i předvedení co nejpřesněji. Vyhrává ta skupina, které se to povedlo nejlépe.
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Programování
Úkolem hráčů je boj o svou roli. Vybereme dva hráče nebo zájemce, kteří však hru neznají a každého naprogramujeme: určíme mu konkrétní roli, kterou si musí přes všechna naléhání a vlivy udržet. Důležité je, že každého naprogramujeme zvlášť tak, aby o tom nevěděli, co kdo dostal za roli. Vtip hry spočívá v tom, že každého naprogramujeme stejně a hráči se snaží udržet si svou roli stůj co stůj. Jde o to, kdo bude mít větší schopnost si roli uhájit, kdo nepodlehne - kdo zůstane s tím, co měl naprogramovaného a naopak. Například: v restauraci se sejdou dva lidé, kteří jsou naprogramováni takto: ,,Ten druhý si o sobě myslí, že je psychiatr, ale je blázen. Snaž se ho taktním způsobem dostat do psychiatrické léčebny.' Nebo: nedělní ráno, novomanželé jsou ještě v posteli, oba mají hlad, ale ani jednomu se nechce vstát a udělat něco k snídani. Každý je naprogramován: ,,Přesvědč svého partnera, ať jde uvařit snídani, ale nedej najevo, že jsi to ty, kdo má hlad.'
 • Druh: herecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 60 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Letní dětský tábor…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: JK Šárka Proti…
6900 KčDetail
 
 
Osadníci Tallhofer…
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Asociace TOM Č…
3990 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.