Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Ústup
Hrají dvě armády, jedna je dobře vyzbrojená a vystrojená na zimu, hráči si tedy obléknou na sebe veškeré šatstvo, které mají s sebou na akci. Navíc mají hráči A svázané nohy u kolen, hráči B u kotníků. Druhá armáda je zbídačená, hráči si obnaží libovolnou polovinu těla (trenýrky však zůstávají). Hráči C jsou slepí (mají oči zavázané šátkem). Hráči D jdou o berli, jednu nohu vůbec nepoužívají. Po celou dobu hry se drží dvojice A--B a C--D za ruce. Armády proti sobě postupují od protilehlých hranic vyznačeného území. Druhá armáda (C--D) se snaží projít, první (A--B) je zatýká.
 • Druh: bojová
 • Místo: terén
 • Délka: 90 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: šátky a provazy
 
Tři zmije do tábora
Dvě skupiny vytyčí několik set metrů od sebe svá tábořiště. Tábořiště hlídají bílými fáborky označení strážní, kteří jsou 100m od sebe. Každá skupina má velkou, střední a malou zmiji a snaží se je ukrýt na tábořišti soupeře. Ti, co zmiji nemají, se plíží také, aby zmátli soupeře. Koho chytne strážný, stává se zajatcem. Nenajde-li soupeř do ukončení hry zmiji, nezíská jeho protihráč žádný bod, jinak dostane 30, 20 a 10b za každou zmiji.
 • Druh: bojová
 • Místo: zalesněné
 • Délka: 60 min
 • Hráči: dvě skupiny 12--14
 • Pomůcky: 6 zmijí (velká, střední a malá)
 
Tajemství inků
Na území X se vyskytují části tajné zprávy. Badatelé ji chtějí získat. Inkové jim v tom brání. Je-li badatel Inkem dopadnut, musí zprávu odevzdat a stává se z něj také Ink. Na jedno vstoupení do území Inků lze vzít pouze jednu část zprávy. Až zpráva celá, může se začít s luštěním.
 • Druh: bojová
 • Místo: les, louka, křoví
 • Délka: 45--60 min
 • Hráči: dvě skupiny 9--13
 • Pomůcky: zpráva
 
Správce rezervace
Hra procvičuje paměť a orientaci v terénu. Ten by měl být zarostlý a členitý, o rozloze cca 6000 m$^2$. Každý účastník je v roli správce rezervace muflonů, která byla přepadena smečkou vlků. Hrozí pochopitelně nebezpečí vyhubení muflonů vlky. Úkolem správce je v co nejkratší době sehnat všechny muflony a likvidovat vlky. K tomu účelu jsou v terénu rozmístěny čtvrtky s označením M (mufloni) a V (vlci), přičemž véčka jsou opatřena pořadovými čísly. Čtvrtky by měly být umístěny tak, aby nebyly snadno k nalezení. Všichni startující mají s sebou tužku a hodinky. Mají objevit všechny čtvrtky M i V : v případě muflonů půjde jen o jejich ,,sehnání do houfu', tj. o udání celkového předpokládaného počtu umístěných čtvrtek; co se týče vlků, jde pochopitelně o jejich ,,zneškodnění' - na véčka se každý podepíše a zaznamená čas. ,,Odstřel' vlků je možné provádět jen podle pořadí, ve kterém přibíhají, tj. podle pořadových čísel. Zapsaný čas slouží ke kontrole. Vyhrává ten, kdo v nejkratším čase zachrání největší počet muflonů a zastřelí nejvíce vlků. Za každého neobjeveného vlka nebo muflona se přičítá ztrátový čas. Doporučení: Nejoptimálnější počet je 8 muflonů a 9 vlků.
 • Druh: bojová
 • Místo: terén
 • Délka: do 60 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: 17 čtvrtek, připínáčky, hráči hodinky a tužku
 
Rozkaz k popravě
Poslové jdou ke králi a jeden z nich nese rozkaz k popravě. Bandité číhají kolem cesty a kolemjdoucí prohledávají. Když získají dopis, jdou jej vyměnit za rozkaz k milosti a role se vyměnili... Bandité jdou ke králi a jeden z nich nese rozkaz k milosti. Poslové číhají kolem cesty a kolemjdoucí prohledávají. Když získají dopis, jdou jej vyměnit za rozkaz k popravě a role se opět mění... Poslové vyhrají, dostane-li král rozkaz k popravě, bandité, v případě doručení milosti.
 • Druh: bojová
 • Místo: cesta lesem či křovinami
 • Délka: 30--45 min
 • Hráči: dvě skupiny 10--15
 • Pomůcky: dvě listiny
 
Reaktor
Vytyčí se 3 bezpečnostní okruhy kolem jaderného reaktoru. V každém z nich je několik strážců. Úkolem útočníků je postupně dobít všechny 3 okruhy a reaktor. Okruh je dobyt tehdy, když útočníci ukradnou všechny fáborky rozvěšené po daném území. V tom jim brání obránci, útočí se házením šišek a nebo dotknutím. Dotýkat se mohou útočníků pouze obránci z daného okruhu a házet šišky mohou z okruhu maximálně o 1 vedle. Tato hra je velice variabilní, je nutno doladit počty životů útočníků a obránců tak, aby to nebylo moc jednoduché či těžké. Kdyby hra trvala moc dlouho, budou se nudit obránci z jiných okruhů, takže je to nutno rozvrhnout rozumně.
 • Druh: bojová
 • Místo: členitý terén
 • Délka: 2 hodiny
 • Hráči: e muse
 • Pomůcky: fáborky
 
Přineste poklad
Vedoucí schová někde v lese rozmotané lano. Družiny pak dostanou za úkol lano najít a přinést. Nést se musí rozmotané tak, aby se ho drželi všichni členové. Pakliže spatří jiná družina svého soupeře nesoucího lano, smí se na něj vrhnout, lano mu po boji odebrat a sama je odtransportovat do tábora. Při bojích se doporučuje přítomnost nezávislého pozorovatele jakožto sudího. Vítězí ta družina, která výše popsaným způsobem přinese lano do tábora.
 • Druh: bojová
 • Místo: les
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: lano
 
Přerušená depeše
V polovině rádiové depeše byla nepřátelská rozvědka vyrušena. Musela důležitou zprávu ukrýt v lese. Informace oddílu, který se chce zprávy zmocnit, jsou jen kusé. Nepřátelskému oddílu je známo pouze to, jak je strom označen a přibližně na kterém místě stojí. Druhý oddíl ví, že se nepřítel chce zprávy zmocnit, má jim v tom zabránit, ale vůbec neví, kde se nepřítel nachází. Jeden z oddílů (nepřátelé) odejde z tábora a vzdálí se asi na jeden kilometr ve vymezeném území. Jeden z rozhodčích odejde a ukryje dopis u označeného stromu. Označení zná pouze oddíl, který odešel z tábora. pás území, ve kterém se nachází označený strom, nesmí být širší než 500 m. Na tomto území se rozmístí asi 20--30 rozhodčích (jeden oddíl). Na znamení trubkou hra začíná. Trvá asi tři čtvrti hodiny. Pravidla hry: 1. Nepřátelé i obránci se musí krýt, aby je nespatřil protivník. 2. Hráči mají u sebe lehké borovicové šišky (nebo míčky). Spatří-li protivníka, snaží se jej zasáhnout. Je-li některý z hráčů zasažen Liškou, je ze hry vyřazen a musí jít ukázněně do tábora. 3. Rozhodčí dbají, aby se hrálo čestně a poctivě. Zapře-li hráč zásah, který viděl rozhodčí, muže být diskvalifikován. Jsou-li diskvalifikováni dva hráči některého oddílu, ozve se hlas trubky a tento oddíl prohrává. 4. Jestliže nepřátelský oddíl objeví dopis, vítězí. V opačném případě vyhrávají obránci.
 • Druh: bojová
 • Místo: členitý terén, rozlehlý les
 • Délka: 60 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: dopis
 
Přepad tábora
Na vymezeném prostoru --- např. 10$ imes$15 metrů se pohybuje družstvo obránců. Druhé družstvo má za úkol přepadnout tábor a dopravit obránce mimo prostor. Obránci se mohou pohybovat jen v prostoru hřiště a mají možnost se bránit. Potom se družstva vymění a obránci představují útočníky. Hra se hraje na čas. Vítězí družstvo, jemuž se podařilo v lepším čase dopravit mimo tábor více hráčů.
 • Druh: bojová
 • Místo: členitý terén
 • Délka: 60 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Průzkumné družiny
Obě skupiny si vytyčily kruh nezranitelnosti o průměru 20m a v něm mají velitele. Úkolem hráčů je získat co nejvíce informací o jedné vesnici a udělat její náčrt. Zajímá se kdekoli mimo kruh. Zajatý musí odevzdat informace. Za zajatce se odčítají 2b, za zjištění polohy nepřítele přičítá 20b, za topografický náčrt 25b a za náčrt vesnice 50b.
 • Druh: bojová
 • Místo: les, louka, křoví
 • Délka: 45--60 min
 • Hráči: dvě skupiny $>$12
 • Pomůcky:
 
Prorážená kruhu
prodrat a protlačit ven z kruhu. Když se mu to podaří, rychle běží pronásledován hráči na metu. Chytne-li jej někdo, jde do středu místo chyceného, dosáhne-li hráč mety dříve, jde zpět do středu a dostává bod.
 • Druh: bojová
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tvoří kruh čelem
 • Pomůcky:
 
Proniknout z obklíčení
Skupina A obklíčí nepřátelský terén (okruh o průměru 200 m). Uvnitř kruhu je druhá skupina B. Jejím úkolem je proniknout z obklíčení. Hráči skupiny A se snaží pronikající hráče skupiny B buď pochytat, nebo se jich dotknout. Za každého chyceného hráče získávají 1 bod. Chycení hráči vypadávají za hry. Po sečtení bodů se úlohy vystřídají a vítězí to družstvo, jež má za sudý počet kol více bodů. Obměna hry je v rozlehlejším (šířka i délka je asi 300--500 m) a méně přehledném terénu. Hráči skupiny A však nemusí pronikající hráče chytat, stačí pouze ohlásit správné jméno pronikajícího hráče. Mohou se jakkoliv pohybovat, ovšem jen po kruhu.
 • Druh: bojová
 • Místo: les nebo vysoká tráva
 • Délka: 50 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Pronikání úsekem
Pozorovatelé se ukryjí v pásu krajiny širokém 50--100 m. Druhé družstvo musí hlídaným terénem nepozorovaně projít na druhou stranu. Uvidí-li pozorovatel někoho z druhého družstva, zavolá jeho jméno a úkryt. Odhalený je vyřazen.
 • Druh: bojová
 • Místo: členitý a nepřehledný terén
 • Délka: 15--20 min
 • Hráči: dvě skupiny $>$11
 • Pomůcky:
 
Poklad v pevnosti
Za pevnost vybereme hustě porostlý vrcholek, kde umístíme nějaký předmět nebo praporek. Ve vzdálenosti asi 40 kroků od tohoto předmětu se v úkrytech rozmístí obránci, kteří mají za úkol bránit pevnost ze tří stran. Část obvodu, nejlépe ta, která je nejméně schůdná a nepřehledná, zůstává nehájená, aby měli útočníci možnost proniknout do opevnění. Útočníci však nevědí, která část to je. Jejich úkolem je poslat průzkumníky, aby to objevili. Útočníci zvítězí, jakmile jakýkoliv z nich uchopí v pevnosti umístěný předmět. Družstva si potom úlohy vymění. Vítězem se stává družstvo, které se zmocnilo praporku dříve nebo které získalo větší počet zajatců. Zajímá se buď vyvoláním jména, nebo dotykem paže. Obránci se ve svých krytech nesmějí přemisťovat.
 • Druh: bojová
 • Místo: terén
 • Délka: 120 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: jakýkoliv předmět, praporek
 
Pohraničníci a pašeráci
Pohraničníci střeží hranici (lesní průsek, cesta,...). Mohou se pohybovat jen po jedné straně hranice, kryjí se a nepozorování se tajně dorozumívají. Druhá skupina, pašeráci, jsou viditelně označeni barevným proužkem, mohou se pohybovat po obou stranách hranice a snaží se dostat za ni. Pašerák, kterému byl proužek odejmut, je vyřazen --- zajat.
 • Druh: bojová
 • Místo: les
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvě skupiny 8--14
 • Pomůcky: barevné proužky
 
Podpisy na papírcích
Před začátkem hry každý hráč tajně umístí na velmi dobře schované místo papírek se svým jménem a spoustou volného místa. Při hraní hry je úkolem najít co nejvíce soupeřových papírků a podepsat se na ně. Při tom se ale musejí velmi dobře skrývat, neboť když někdo někoho uvidí a zavolá na něj jménem, musí se dotyčný přestat skrývat a dobrovolně dovézt soupeře ke svému papírku, kde ho nechá se podepsat. Je v zájmu všech aby tak oba učinili co nejméně nápadně. Po skončení této operace se musejí oba vzdálit a pro okamžik na sebe zapomenout. Pokud je nějaká dvojice v tomto režimu, tak si nesmí ostatních a ostatní jich vůbec všímat.
 • Druh: bojová
 • Místo: členitý les, houštiny
 • Délka: 1--2 hodiny
 • Hráči: 20 lidí
 • Pomůcky: papírky
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
AIRSOFTOVÝ TÁBOR H…
Zaměření: Army
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Společnost SIN…
5470 KčDetail
 
 
Lyžařský a snowboa…
Zaměření: Lyžařský & Sno…
Začátek: 05. 02. 2023
Pořadatel: Společnost SIN…
6680 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.