Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Štafetové sbírání čísel
Kartičky s čísly 1--30, pro každé družstvo odlišné, poschováváme v lesnatém prostoru 10$ imes$10 m. Hráči v družstvech se očíslují a stoupnou si do zástupů. Na povel vybíhají jedničky a hledají kartičku s jedničkou, když ji naleznou, předají štafetu druhým, aby nalezli dvojky atd. Během hledání si mohou hráči všímat i ostatních čísel a potom svým spoluhráčum v družstvu radit a navigovat je. Vítezí družstvo, které má první nasbíráno všech třicet čísel.
 • Druh: běhací
 • Místo: les
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: kartičky s~čísly 1--30
 
Štafeta ve čtverci
Na vnějších stranách čtverce 10$ imes$10 metrů nastoupí poblíže rohů družstva, v nichž vždy poslední mají míč nebo štafetový kolík. Ti na dané znamení běží kolem čtverce a tam předají štafetu předposledním a zařadí se před družstvo. Nejrychleji vystřídané družstvo vítězí.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: čtyři skupiny 8--14
 • Pomůcky: míč či tyč
 
Štafeta
Družstva stojí v zástupu za sebou. Každé družstvo má vymezenou dráhu stejné délky. Na jejím konci se musí hráč dotknout např. stromu, kotlíku, oběhnout kámen atd. Na dané znamení vyrazí první hráči v družstvech a běží co nejrychleji k první metě a zpět. Další hráč v družstvu může vyběhnout až poté, když se ho vracející hráč dotknul. Hráč, který splnil úkol, se zařadí na konec družstva. Vítězí družstvo, které se nejrychleji vystřídalo a jehož hráči jsou všichni v zástupu. Hru je možné obměňovat tak, že hráči buď nesou kotlík, který si předávají, nebo plní uložené úkoly.
 • Druh: běhací
 • Místo: rovná trať
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: kámen, kotlík apod.
 
Šnečí rodinka
Rozdělíme hráče na dvě či více družinek. V každé družince pak přidelíme každému hráči nejakou postavu: šnečí táta, šnečí máma, šnečí dcera, šnečí syn, šnečí babička, šnečí dědeček apod. Řekne-li vedoucí jen máma a ne šnečí, nevybíhá nikdo. Pokud někdo vyběhl, když neměl, jeho rodina jeden bod ztrácí. Na konci příběhu se body sečtou. Rodina, která má bodů nejvíce, vítězí.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: e pos
 • Pomůcky:
 
Stříhací bitva
Dvě skupinky jsou od sebe vzdáleny 50m, 2m před každým družstvem je hranice. Obě mužstva vyšlou po jednom hráči. Až se střetnou, hrají kámen, nůžky, papír. Poražený odstoupí, vítěz postupuje dál a proti němu je vyslán další hráč a opět se stříhá... Hra končí v momentě, kdy se vystřídají všichni hráči nebo až někdo překročí hranici 2m před družstvem.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 10--15 min
 • Hráči: dvě skupiny 10--12
 • Pomůcky:
 
Strhovaná do kruhu
Na zemi je nakreslen kruh. Vně něj utvořili kruh hráči čelem dovnitř. Hráči se otáčí a každý se snaží strhnout své okolí tak, aby šláplo do kruhu. Když se mu to podaří, ten, kdo šlápl, vypadá. Mohou hrát i dvě družstva, v kruhu rozpočítaná AB AB. Za přešlápnutí soupeře dostává potom bod celé družstvo.
 • Druh: běhací
 • Místo: prakticky kdekoli
 • Délka: 10--15 min
 • Hráči: dohromady 8--11
 • Pomůcky:
 
Spící obr
Na hřišti o velikosti 20$ imes$10 m vyznačíme uprostřed jedné kratší strany doupě obra a na protilehlé straně sídlo trpaslíků. Trpaslíci vycházejí z doupěte a dráždí obra. Na znamení ,,obr vstává', obr vyskočí a začne pronásledovat trpaslíky, kteří se před ním snaží ukrýt do domečku. Chycený trpaslík se stává pomocníkem obra. Poslední trpaslík, vyhrál a stává se při další hře obrem.
 • Druh: běhací
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: skupina a jeden $<$11
 • Pomůcky:
 
Soutěž Viléma Tella
Na znamení vyrazí všichni závodníci od startu s jablkem na hlavě. Kdo dojde bezpečně první k cíli, aniž si přidržoval jablko rukama, vítězí. Když někomu jablko spadne, musí se vrátit ke startu.
 • Druh: běhací
 • Místo: trať (rovná či trnitá)
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: jablka
 
Sloní chůze
Hráč se postaví na startovní čáru a na pokyn vyběhne ke kruhu nakreslenému na zemi a vzdálenému asi 15 m. Tam vytvoří chobot (chytne se jednou rukou za nos a druhou ruku prostrčí vzniklým otvorem) a musí se pětkrát otočit na místě tak, aby chobot směřoval k zemi a on opisoval kružnici na zemi. Pak se snaží co nejrychleji doběhnout zpět do cíle.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, tělocvična
 • Délka: 2 min. na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Skoky po kamenech
Rozestavte po louce 20--30 větších kamenů. Nechejte mezi nimi takové mezery, aby hráči mohli skákat z kamenu na kámen, ale aby při některých skocích museli napnout všechny síly. Hodnotí se, kdo přeskáče okruh s nejmenším počtem šlápnutí do trávy?
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: max. 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: větší ploché kameny
 
Skokanská škola
Na louce vyznačte hřiště, na hřiště naklaďte 10 metrových prutů, jeden od druhého 50 cm. Půl metru před tuto řadu a půl metru za ni položte plochý kámen. Každý hráč skáče mezi pruty slalomovou stopou po jedné (pak i po druhé) noze ke druhému kameni a zpět. Nohy se nesmí střídat. Hráč skáče po jedné noze přes pruty (na každý prut se musí stoupnout právě jednou). Skáče se tam i zpět po jedné noze, ale bokem k prutům (chodidla jsou rovnoběžná s ležícími pruty). Skáče se tam i zpět bokem k prutům, ale snožmo. Hráči skáčí tam a zpět snožmo, avšak pozpátku. Skákání snožmo přes dva pruty (odraz z kamene, dopad mezi první a druhý prut,...)
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: max. 20 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: 10 metrových prutů, ploché kameny
 
Siamská dvojčata
Každý závodník z družstva uchopí hráče stojícího před ním za zdviženou pravou nohu a položí mu levou ruku na rameno. Na povel družstvo vyběhne. Během cesty k cíli se nesmí družstvo nijak uvolnit. Zpátky mohou běžet stejným způsobem nebo volně, popřípadě v nějaké jiné kombinaci. Družstvo, které je na výchozí čáře dříve, vyhrává. Pokud se družstvo průběhu běhu k cíli (metě) rozdělí, musí se libovolně vrátit na start a začít znovu. Čas mezitím stále běží. Pro vítězství je vhodné, pokud první z každého družstva dává povel ke skákání. Družstvo se pohybuje rychleji velkými skoky vpřed.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Řeka a ostrov
Dva hráči z každého družstva zaujmou postavení na místě vzdáleném 10 m od ostatních dětí, tj. u 'břehů', který se označí čarou. představují 'vor' pro obě družstva. Místo, na kterém zůstali ostatní hráči, se nazývá 'ostrov'. Na znamení organizátora hry začnou oba hráči, kteří představují vor, pádlovat přes řeku (tzn. utíkat). Chytnou se za ruce a běží co nejrychleji směrem k ostrovu. Když se tam dostanou, vezmou jednoho hráče svého družstva na vor, to znamená, vezmou ho mezi sebe. Potom běží zpět ke břehu (k místu svého původního postavení vzdálenému 10 m). Odtamtud běží k ostrovu a vezmou dalšího hráče svého družstva. Když jsou na břehu čtyři hráči, utvoří dva vory, při šesti dětech se utvoří tři vory atd. Družstvo, které dříve dokázalo dopravit všechny hráče na břeh, vítězí.
 • Druh: běhací
 • Místo: tělocvična, louka, hřiště
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Rychlost a přesnost
Především musíme určit etapy. Budeme je označovat praporkem (fáborky) na tyčích vysokých nejméně 1 m, aby byly daleko vidět. Etapy určíme dřív, než se sejdou hráčů. Označíme start a požádáme pomocníka, aby donesl praporek na nejbližší zatáčku pěšiny. To bude první etapa. Praporek postavíme tak, aby jej bylo vidět od startu. Druhý praporek postavíme tak, aby byl vidět od prvního praporku atd. U čtvrtého praporku označíme cíl. Tak budou ve štafetě tři etapy. Jejich délka není stejná, ale ne více než 100 a ne méně než 25 kroků. (Vzdálenost změří náš pomocník svým krokem). Závody uspořádáme mezi dvěma čtyřčlennými družstvy. Po jednom hráči z každého družstva postavíme ke každému praporku (kromě čtvrtého). U druhého a třetího bude ještě jeden pomocník, který bude sledovat, zda se plní pravidla soutěže. Pravidla hry: Oba běžci, kteří jsou na startu, dostanou od nás list papíru a tužku. Papír a tužka to je štafeta, kterou musíme donést až do konce. Vyběhnout ze startu však může běžec tehdy, až napíše počet kroků, který je podle jeho odhadu k nejbližšímu praporku. Tuto vzdálenost musí určit zrakem hned, jakmile se postaví na start. Když zapíšeme počet kroků, běží hráč ke druhému praporku a předá tam papír i nulku hráči svého družstva, ten zapíše svůj odhad vzdálenosti k nejbližšímu následujícímu praporku a předá papír a tužku dalšímu a tak pokračují až k cíli. Po odstartování hráčů běží organizátor hry ihned k cíli, aby stačil štafety přijmout, pomocníci v etapách sledují, aby hráči, než dostanou štafetu, neodcházeli ze svých míst a aby vzdálenost určovali pouze zrakem. Družstvo, které první doběhne k cíli, získá dva body za rychlost, pak se podíváme, jak je to s přesností určených kroků. porovnáme počet zapsaný hráči v jednotlivých etapách s tím, který nám napsal náš pomocník. Zjistíme, kdo ve které etapě určil nejsprávnější vzdálenost. Za nejlepší určeni v každé etapě zapíšeme jeden bod. podle počtu bodů jednotlivých družstev snadno určíme vítěze.
 • Druh: běhací
 • Místo: lesní pěšina
 • Délka: 60 min
 • Hráči: dvě čtyřčlenná družstva
 • Pomůcky: papír, tužka, praporek, stopky
 
Rychlík jede do Bratislavy
Všichni hráči sedí ve velkém kruhu, jeden se zavázanýma očima stojí uprostřed. Každý hráč si vybere jméno některého města. Vedoucí si napíše jejich seznam a podle tohoto seznamu tu a tam zvolá např. 'Rychlík jede z Prahy do Bratislavy'. Vybírá obvykle dva hráče, kteří sedí na opačných stranách kruhu. Ti, kdož představuji Prahu a Bratislavu, přeběhnou opatrně kruh a posadí se na druhé sedátko. Střední hráč se však snaží jednoho z nich chytit. Jestliže si už vyměnilo místa několik hráčů a střednímu se nepodařilo nikoho zajmout, vedoucí zvolá: 'Všichni na cestu!' Na toto znamení musí každý vyskočit a přeběhnout na druhou stranu kruhu. Ve chvatu a zmatku, který nastane, se střednímu hráči podaří jistě někoho chytit. Chycený pak přebírá úlohu slepého a slepý bude představovat město místo něho.
 • Druh: běhací
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 10 min
 • Hráči: všichni a jeden
 • Pomůcky: šátek
 
Roznášení míčů
Družstva se postaví do zástupů. První hřáči mají u nohou 5 větších míčů. Před každým zástupem je v rozestupu 3 metrů umístěno 5 met (první meta 3 metry před prvním hráčem, druhá meta 3 metry za první metou, ...) Na dané znamení začnou hráči roznášet míče k jednotlivým metám. První hráči vyběhnou s jedním míčem, položí jej k první metě, vrátí se zpátky a zařadí se na konec zástupu. To už vybíhají druzí s druhým míčem, který nesou ke druhé metě, ... Jakmile jsou všechny míče rozneseny, začne se s jejich sbíráním. Další hráč běží k poslední metě, vezme míč, běží zpět, položí míč k nohám prvního hráče v zástupu a zařadí se na konec. Další hráč pak běží pro míč z předposlední mety, ... Vítězí družstvo, které má první opět posbírány všechny míče.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: družstva
 • Pomůcky: mety, míče
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
2 týdenní TRADIČNÍ…
Zaměření: Pobyt v přírod…
Začátek: 03. 07. 2022
Pořadatel: Greenhorns - s…
6980 KčDetail
 
 
AIRSOFTOVÉ VÍKENDY…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 31. 03. 2021
Pořadatel: CK Sindibád
3270 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují